Kontroly malých klimatizačních jednotek

Kontroly malých klimatizačních jednotek – téměř bez závad

kontrolách malých klimatizačních jednotek, obsahujících jako chladivo fluorované skleníkové plyny, inspektoři ověřovali, zda jsou výrobky nabízené spotřebitelům označeny v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. V průběhu 62 kontrol zjistili, že 4 výrobky nebyly řádně označeny v rozsahu či formě stanovené tímto zákonem. Všechna zjištění byla postoupena České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření. Pozitivním výsledkem kontrol bylo zjištění, že v porovnání s rokem 2014 vzrostlo povědomí hospodářských subjektů o právních předpisech, které upravují sledované ukazatele u kontrolovaných výrobků, což se odrazilo v nižším počtu nedostatků.Kontroly malých klimatizačních jednotek téměř bez závad

 

Na kontrolním projektu, který probíhal od 1. 7. do 30. 10. 2015, se podílely všechny regionální inspektoráty.  Kontroly byly zaměřeny na dodržování plnění povinností stanovených zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (§ 7 zák. č. 73/2012 Sb.). Předmětem kontroly byla nabídka a prodej malých klimatizačních jednotek určených k užívání v domácnostech nebo malých provozech, které obsahují jako chladivo fluorované skleníkové plyny (dále jen F-plyny). Kontroly probíhaly u prodávajících, tj. v obchodních řetězcích a dalších provozovnách s příslušným sortimentem. V průběhu celkem 62 kontrol byly zjištěny nedostatky ve 4 případech (6,5 %).

 

Přehled výsledků kontrol za rok 2015 je uveden v následující tabulce:

 

Inspektorát počet kontrol

počet porušení

(§ 7 zák. 201/2012 Sb.)

oznámení ČIŽP
Středočeský a Hl. m. Prahy 5 0 0
Jihočeský a Vysočina 11 0 0
Plzeňský a Karlovarský 7 0 0
Ústecký a Liberecký 15 3 3
Královéhradecký a Pardubický 6 1 1
Jihomoravský a Zlínský 13 0 0
Moravskoslezský a Olomoucký 5 0 0
Celkem 62 4 4

 

Výsledky kontrol a přijatá opatření

Porušení zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech:

Inspektoři zjistili porušení informačních povinností (§ 7) celkem ve 4 kontrolách. Ve 3 případech se týkala porušení označení výrobku textem, který informuje o skutečnosti, že zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje  Kjótský protokol, ve 2 případech nebyly v česky psaném návodu k obsluze uvedeny informace o chladicích prostředcích a štítek na výrobku obsahoval informace pouze v anglickém jazyce. V jednom případě  nebyl na štítku ani jinde na výrobku uveden údaj o použitém chladivu.

 

Závěr

Výsledky kontrol malých klimatizačních jednotek chlazených F-plyny byly ovlivněny několika faktory. Tím pozitivním bylo zvýšení povědomí kontrolovaných subjektů o povinnostech stanovených zákonem, a tím i jejich lepší dodržování. Velmi teplé počasí v loňském létě pak způsobilo, že byl v době konání kontrolní akce prodejní sortiment malých klimatizačních jednotek díky zvýšenému zájmu spotřebitelů spíše nedostatkovým zbožím. Většinou byly kontrolovány výrobky nabízené k prodeji velkými obchodními řetězci, neboť  prodávající v menších provozovnách nabízeli možnost objednání výrobku podle požadavku zákazníka/spotřebitele s následnou dodávkou na provozovnu.  V těchto případech nebyla fyzická kontrola správnosti označení výrobků možná. Všechna kontrolní zjištění byla postoupena České inspekci životního prostředí k dalšímu řízení. I přes nižší poměr prokázaných porušení bude sortiment malých klimatizačních jednotek chlazených F-plyny sledován i v roce 2016.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient