ČOI – nejméně podvodů s benzínem

Loni nejméně nejakostních PHM na trhu od roku 2001

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot – rok 2015)

V průběhu roku 2015 zkontrolovala Česká obchodní inspekce jakost celkem 2723 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic, z nichž nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 32 vzorků. V porovnání s rokem 2014, kdy z celkového počtu 2663 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům příslušných technických norem 81 vzorků motorových paliv, se jedná o snížení poměru nevyhovujících vzorků z 3 % na 1,2 %, což představuje výrazné zlepšení jakosti. Za nejakostní pohonné hmoty zjištěné při kontrolách v roce 2015 bylo pravomocně uloženo 15 pokut v celkové výši 2,1 mil. Kč, další správní řízení nebyla dosud ukončena. Celkem nabylo v roce 2015 právní moci 51 pokut za nejakostní motorová paliva za téměř 10 milionů korun, z velké části za zjištění při kontrolách v roce 2014. Od spotřebitelů přijala Česká obchodní inspekce v průběhu roku 345 podání s podezřením na prodej nejakostních paliv. Následnou kontrolu odebraných vzorků bylo porušení jakosti prokázáno v 9 případech. „Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2015 považuji za velmi pozitivní signál pro motoristy. Jsou důkazem, že soustavnou kontrolou, spoluprací dozorových orgánů a důsledným vymáháním zákonných povinností lze dosáhnout zlepšení situace na trhu i u tak citlivé komodity, jakým motorová paliva bezesporu jsou. A to i za cenu nepopulárních opatření, k nimž patří kromě vysokých pokut zejména zveřejňování rozhodnutí o uložených pokutách,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Po celý rok 2015 monitorovala a sledovala Česká obchodní inspekce jakost motorových paliv. Inspektoři odebírali u čerpacích stanic pohonných hmot na celém území České republiky průběžně vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85. Kontroly jakosti odebraných vzorky probíhaly formou laboratorních rozborů (dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a prováděcí vyhlášky č. 133/2010 Sb.) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot je s účinností od 1. června 2010 stanoven vyhláškou č. 133/2010 Sb. Od tohoto data se rozšířilo sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot o další motorová paliva – o  FAME, CNG a Etanol E85.

 

Výsledky kontrol

V průběhu roku 2015 nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 32 vzorků z celkového počtu 2723 vzorků odebraných a kontrolovaných pohonných hmot, což představuje 1,2 %. Oproti roku 2014, kdy z celkového počtu 2663 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 81 vzorků motorových paliv (3,0 %), došlo ke snížení poměru nejakostních vzorků o 1,8 %.

 

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden – prosinec 2015
druh paliva odebrané vzorky v % nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 1025 37,6 5 0,5
Motorové nafty 1220 44,8 19 1,6
Směsné palivo 86 3,2 3 3,5
FAME 33 1,2 3 9,1
LPG 310 11,4 1 0,3
CNG 40 1,5 0 0
Etanol  E85 9 0,3 1 11,1
Celkem 2723 100 32 1,2

 

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2015

Období roku 2015 Nevyhovující vzorky v %
benziny motorová nafta směsné palivo* FAME* LPG CNG* Etanol* E85 Ø celkem
Leden 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Únor 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1,3
Březen 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Duben 0,0 1,9 33,3 20,0 3,6 0,0 0,0 2,6
Květen 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Červen 2,2 0,9 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 1,8
Červenec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Srpen 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Září 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Říjen 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Listopad 0,0 1,5 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Prosinec 0,0 2,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Ø celkem 0,5 1,6 3,5 9,1 0,3 0,0 11,1 1,2

Poznámka: *) Paliva FAME, CNG a Etanol  E85 byla v tržní síti k dispozici omezeně

Z tabulky je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot paliv byla průběhu roku kolísavá. Nejvyšší % nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci dubnu (2,6 %), nejnižší (0,0 %) v měsíci červenci. V ostatních měsících bylo množství nevyhovujících vzorků v rozmezí 0,4 % – 1,8 %.

 

  • Automobilové benziny

Ve sledovaném období bylo odebráno a kontrolováno celkem 1025 vzorků této pohonné hmoty, Bez závad bylo 1020 vzorků a 5 vzorků automobilových benzinů nesplnilo požadavky stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.  Kontrolované vzorky nevyhověly v těchto jakostních ukazatelích:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
oktanové číslo měřené motorovou metodou 3 0,3
oktanové číslo měřené výzkumnou metodou 2 0,2
obsah etanolu 1 0,1
kyslík výpočtem 1 0,1
konec destilace 1 0,1
tlak par 1 0,1

 

  • Motorové nafty

Odebráno a kontrolováno bylo celkem 1220 vzorků motorové nafty. Z nich 1201 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení. U 19 vzorků byly zjištěny tyto nevyhovující jakostní ukazatele:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí 17 1,4
obsah síry 2 0,2
obsah vody 1 0,1
vzhled 1 0,1

 

  • Směsné palivo

Z celkového počtu 86 odebraných a kontrolovaných vzorků směsného paliva (SMN 30) bylo 83 vzorků hodnoceno jako vyhovující požadavkům stanoveným v ČSN 656508 (2013) – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující metylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení. Jako nevyhovující byly hodnoceny 3 vzorky, a to v těchto jakostních parametrech:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
obsah FAME 2 2,3
bod vzplanutí 1 1,2

 

  • FAME

Ze 33 odebraných vzorků FAME (metylesterů mastných kyselin) 30 vzorků splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 142141A1(2014) Kapalné ropné výrobky – Metylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení. Nevyhovující jakostní ukazatele zjištěné u 3 vzorků tohoto druhu motorového paliva:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí 2 6,1
obsah FAME 1 3,0
oxidační stabilita 1 3,0
součet (draslík + sodík) 1 3,0

 

  • LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

Z celkového počtu 310 vzorků LPG pro pohon 309 vzorků vyhovělo požadavkům stanoveným v ČSN EN 589+A1 (2012) – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení. Jakostním ukazatelům této technické normy nevyhověl 1 vzorek:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
oktanové číslo měřené motorovou metodou 1 0,3

 

  • CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2015 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly ve všech jakostních ukazatelích požadavkům technické normy ČSN 65 6517 – Stlačené zemní plyny (CNG) – technické požadavky a metody zkoušení.

 

 

 

 

  • Etanol E-85

Z 9 vzorků pohonné hmoty Etanol E-85 odebraných a kontrolovaných v loňském roce 8 vzorků vyhovělo jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293 – Motorová paliva – Etanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení. Stanoveným jakostním ukazatelům nevyhověl 1 vzorek:

jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků Etanolu E 85
tlak par 1 11,1

 

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu roku byl laboratorně zkontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 1220 vzorků motorové nafty a překročení horní přípustné hranice obsahu v tomto druhu pohonné hmoty nebylo zjištěno. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky – etanolu v automobilových benzinech, bylo naměřeno u 1 vzorku ze 1025 kontrolovaných vzorků tohoto druhu paliva.

 

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce uložila v roce 2015 celkem 16 opatření – zákazů prodeje pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb. o ČOI). Opatření bylo vydáno na 106 754,02 l motorové nafty v hodnotě 3 541 135,35 Kč, 11 264 l FAME v hodnotě 288 166,40 Kč, 15 601 l automobilových benzinů v hodnotě 500 792,10 Kč, 1 889 l směsného paliva SMN 30 v hodnotě 53 169,10 Kč a 1 259 l Etanolu E 85 v hodnotě 33 741 Kč. Celkem byly zákazy prodeje vydány na 136 767,02 l pohonných hmot a celkové hodnotě 4 417 003,95 Kč.

 

Celkem nabylo v roce 2015 právní moci 51 pokut uložených za porušení jakosti podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v souhrnné výši 9 864 000 Kč. Z velké části se zjednalo o zjištění při kontrolách v roce 2014 a předchozích. Za nejakostní pohonné hmoty zjištěné při kontrolách v roce 2015 bylo pravomocně uloženo 15 pokut v celkové výši 2,1 mil. Kč, další správní řízení nebyla dosud ukončena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

Nevyhovující vzorky v %
rok benziny motorová nafta směsné palivo* FAME* LPG

CNG*

 

Etanol* E85 celkem
2. pol. 2001 5,7 15,8 42,7 13,5
2002 4,0 12,2 27,7 9,0
2003 10,4 13,4 20,8 12,9 12,4
2004 6,3 12,3 14,5 2,5 8,6
2005 4,1 7,9 10,3 4,3 6,1
2006 2,4 6,9 17,5 2,0 4,8
2007 3,3 5,4 46,7 2,0 4,6
2008 1,8 8,9 66,7 4,0 5,6
2009 2,5 7,9 40,0 1,5 5,0
2010 5,6 9,6 23,8 25,0 0,5 0,0 65,2 7,9
2011 2,1 6,0 17,7 17,4 0,0 0,0 21,7 4,4
2012 1,8 3,7 18,2 4,8 1,7 0,0 5,3 3,1
2013 2,5 3,1 7,0 4,8 2,3 0,0 0,0 2,9
2014 0,9 2,2 5,5 13,3 12,3 0,0 0,0 3,0
2015 0,5 1,6 3,5 9,1 0,3 0,0 11,1 1,2

Poznámka: *) vyšší % nevyhovujících vzorků u těchto pohonných hmot je ovlivněno nízkým počtem odebraných a odzkoušených vzorků paliva

 

Závěr

Z tabulky meziročního porovnání je zřejmé, že jakost pohonných hmot na vnitřním trhu se dle výsledků průběžných kontrol České obchodní inspekce pohybovala od roku 2006 do roku 2009 zhruba na stejné úrovni (4,8 – 5,6 %). V roce 2010 se celková jakost pohonných hmot výrazně zhoršila, a to na 7,9 % (148 nevyhovujících) z 1866 odebraných a kontrolovaných vzorků (stanoveným jakostním požadavkům.

V roce 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o pohonných hmotách, která ukládá České obchodní inspekci povinnost zveřejňovat rozhodnutí o pokutách. Přestože byl v tomto roce navýšen počet kontrolovaných vzorků pohonných hmot o  ¼ (na 2303 vzorků), zvýšila se provozní kázeň dodavatelů a distributorů motorových paliv, což se projevilo na výrazně poklesu počtu nejakostních vzorků, a to na 4,4 %. Pokles poměru nevyhovujících vzorků se nezastavil ani v roce 2012 a také v dalších dvou letech se pohyboval kolem 3 % zjištěných nejakostních vzorků motorových paliv.

Historicky nejlepší výsledek zaznamenala Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2015, kdy bylo odebráno a kontrolováno celkem 2723 vzorků pohonných hmota jakostním ukazatelům nevyhovělo 32 vzorků, což představuje 1,2 %. Zlepšení jakosti pohonných hmot bylo zaznamenáno u automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME a LPG pro pohon. Horší jakost vykázaly odebrané vzorky Etanolu E 85. Stabilní stanovenou kvalitu měly kontrolované vzorky CNG.

Co se týče závažnosti zjištěných odchylek, stále jsou zjišťovány závady, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky ovlivňující podstatný způsobem jakost pohonných hmot paliv. V těchto případech lze předpokládat nejen poškození spotřebitele, ale i negativní dopad na životní prostředí a související daňovým únikům. Proto v rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky, které průběžně informuje o  vadách jakosti pohonných hmot zjištěných v obchodní síti.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient