Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od poloviny prosince nového děkana

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. jmenoval s účinností od 15. prosince 2016 do funkce děkana Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D.

O post děkana fakulty se ucházeli v listopadu tři kandidáti, navržení členy akademické obce, kteří kandidaturu přijali: (uvedeni dle abecedy)

– Ing. Dušan Čermák, Ph.D., z katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě,

– doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., z katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky a

– doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., z katedry mechaniky, materiálů a částí strojů.

V tajné volbě na zasedání akademického senátu fakulty dne 30. listopadu patnáctičlenný akademický orgán většinou hlasů zvolil hned v prvním kole za kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období 2016 – 2020 doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D. Na základě provedené volby v senátu fakulty se rektor Univerzity Pardubice rozhodl nového děkana neprodleně jmenovat do funkce.

Dosavadní děkan DFJP doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., ukončil na vlastní žádost své působení ve funkci děkana ke dni 14. října t.r. Řízením fakulty byla pověřena do jmenování nového děkana dosavadní proděkanka pro pedagogickou činnost Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. (38 let), doposud vedoucí katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky (3 roky), je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera a jejím zaměstnancem od roku 2005. Předtím krátce působil na generálním ředitelství České pošty, s.p. Odborně působí v oblasti technologie a managementu v dopravě a spojích, především pak v oblasti regulace sektoru spojů. Získal řadu odborných zkušeností jak v zahraničí a při spolupráci se zahraničním (Anglie, Turecko, Chorvatsko, Polsko apod.), tak v expertní činnosti v rámci České a Slovenské republiky. Je např. členem Akreditační komise SR v pracovní skupině pro oblast dopravy, členem výboru pro audit ve společnosti Leo express, a.s., byl též expertem pro poštovní služby u mezinárodní poradenské společnosti Ernst&Young a působil jako nezávislý konzultant pro oblast poštovních služeb pro Český telekomunikační úřad nebo Českou poštu, s.p. Podílel se též např. na přípravě novely zákona o poštovních službách z roku 2012.

V čele dopravní fakulty stane doc. Švadlenka jako šestá osobnost: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (celkem tři funkční období 1993-1994, 1997-2003), prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. (jedno funkční období 1994-1997), prof. Ing. Karel Šotek, CSc. (jedno funkční období 2003-2006), prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (dvě funkční období 2006-2014), doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (2014-2016).

Dopravní fakulta Jana Pernera zahájila svoji činnost 1. dubna 1993 v pořadí jako třetí fakulta vysoké školy v Pardubicích (tehdy ještě Vysoké školy chemicko-technologické).

Na fakultě dnes studuje celkem přes 1600 vysokoškoláků (1620) ve studijních programech se zaměřením na dopravní technologie a spoje (bakalářské obory – 1100 studentů), dopravní inženýrství a spoje (navazující magisterské obory – 430 studentů), techniku a technologie v dopravě a spojích (doktorské studium – 90 studentů).

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství. Tito, praxí vyhledávaní, odborníci, jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a zasilatelských systémech, provozovat internetový obchod, efektivně komunikovat se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akviziční a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí.

Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu univerzitního kampusu, kde se nachází i veškeré další zázemí univerzity pro studenty a odbornou činnost (knihovna, koleje, menza, sportoviště, kluby apod.). Studenti technických předmětů mohou využívat ve výuce i v odborné práci v laboratořích nejnovější technické vybavení Výukového a výzkumného centra v dopravě, moderní vzdělávací a vědecké zázemí fakulty, které bylo vybudováno v roce 2011 – 2013 s pomocí evropských fondů. Nachází se na okraji Pardubic v Technologickém areálu univerzity v Pardubicích – Doubravicích (vzdálené jen 20 minut pěší chůze od univerzitního kampusu, či 3 zastávky MHD).

Mimo Pardubice má fakulta dislokované informační pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy některých oborů. Pracoviště fakulty v České Třebové se zabývá zejména konzultační a výzkumnou činností v oblasti kolejových vozidel.

Fakulta se úspěšně začlenila do soustavy celoevropského vysokého školství umožňující mobilitu studentů i pedagogů. Významně se zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce. Díky kombinaci teoretických poznatků a předmětů s praxí nalézají absolventi fakulty velice snadno zajímavé pracovní uplatnění na trhu práce, někteří studenti již během vysokoškolského studia. Fakulta systematicky zvyšuje kariérní možnosti svých absolventů v globálním a silném konkurenčním prostředí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient