JARNÍ KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE

uohs logo

JARNÍ KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE

Na sto zástupců poskytovatelů veřejné podpory se ve středu 18. května 2016 sešlo na Jarní konferenci o veřejné podpoře pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Program konference byl zaměřen především na seznámení poskytovatelů s novou povinností vyplývající z čl. 9 nařízení Komise č. 651/2014 (GBER) spočívající ve zveřejňování informací o jednotlivých podporách převyšujících 500 tisíc eur a poskytnutých po 1. 7. 2016 na souhrnné internetové stránce a na poskytnutí praktických rad a doporučení pro administraci podpor poskytovaných v režimu podpory de minimis (včetně problematiky zápisu do registru de minimis) a dle nařízení Komise č. 651/2014.

Přítomné přivítal místopředseda JUDr. Petr Solský, pověřený řízením Sekce legislativy a veřejné regulace, do jejíhož rámce spadá i problematika veřejné podpory. Solský seznámil přítomné s aktuální agendou Úřadu v oblasti veřejné podpory, do níž patří vydávání stanovisek v oblasti veřejné podpory, dále koordinace řízení o opatřeních veřejné podpory před Evropskou komisí (zejména v rámci notifikace, monitoringů či řízení o stížnostech), oznamování blokových výjimek, zastupování České republiky v pracovních skupinách zástupců členských států a Evropské komise v oblasti veřejné podpory, připomínkování návrhů předpisů, vedení správních řízení ve věci zápisu podpor do registru de minimis, metodická a osvětová činnost. Přesné statistiky zmíněných činností jsou uvedeny ve výroční zprávě Úřadu za rok 2015 zveřejněné na webu ÚOHS. V roce 2016 se Úřad bude dle Solského soustředit na intenzivnější používání obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), a to nejen v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), na precizaci výkladu předpisů, koordinaci plnění podmínek transparentnosti a zapisování podpor do příslušného elektronického systému věnovanému veřejné podpoře od 1. 7. 2016, na další novelizaci GBER a na dokončení významných probíhajících řízení před Evropskou komisí.

Vedoucí oddělení veřejné podpory Libuše Bílá uvedla aktuální informace z oblasti veřejné podpory týkající se především revize  GBER, kterou se navrhuje zavést nové kategorie podpor, a sice podpora pro přístavy a letiště. Libuše Bílá upozornila na nové dokumenty, jež jsou poskytovatelům k dispozici na webu Úřadu: kompletní praktický průvodce GBER, nové checklisty k aplikaci GBER (umožňují kontrolu splnění všech relevantních podmínek GBER) a nová uživatelská příručka k aplikaci pojmu malý a střední podnik. Informovala rovněž o metodických dokumentech připravovaných Úřadem, které by měly poskytovatelům usnadnit plnění povinnosti transparentnosti či upozornit na postupy při zápisu podpor de minimis do registru v souvislosti s přeměnou společnosti (příjemce). Nově existuje na webové stránce Úřadu přehled případných nesplacených inkasních příkazů. Poskytovatelům jsou k dispozici rovněž nové notifikační formuláře pro oznamování státní podpory. Dalším aktuálním okruhem jsou nové povinnosti související s transparentností podpor, a sice povinnost od 1. 7. 2016 zveřejňovat informace o programech podpor a ad hoc podporách (podpory nad 500 tisíc eur), v této souvislosti vytvoření pracovní skupiny pro transparentnost, jejímiž členy jsou zástupci ÚOHS a ministerstev zemědělství, financí a ministerstva pro místní rozvoj. Problematikou plnění nové povinnosti poskytovatelů v oblasti transparentnosti podpor se ve svém samostatném příspěvku věnovala rovněž Eva Slaměnová (ÚOHS).

Na konferenci vystoupil ředitel Auditního orgánu Ministerstva financí Stanislav Bureš, jenž svou prezentaci zaměřil na téma kontroly veřejné podpory v rámci auditů prováděných u projektů spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie. Martin Fott ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii hovořil na téma Kritérium subjektu v tržním hospodářství pro posouzení zvýhodnění jako znaku veřejné podpory.

Další konferenční příspěvky byly zaměřeny na definici malých a středních podniků (Jakub Šram, ÚOHS) a pravidla po poskytování veřejné podpory v oblasti kultury a kulturních projektů (Gabriela Kinclová, ÚOHS). Programovou novinkou konference bylo zařazení dvou workshopů zaměřených na administrativní postupy, z nichž jeden se týkal poskytování podpory podle GBER (Václav Hromada, ÚOHS) a druhý poskytování podpory de minimis a zápisu do registru de minimis (Vojtěch Horsák, ÚOHS).

Závěr konference byl již tradičně věnován novinkám z rozhodovací praxe orgánů Evropské unie v podání Michaela Kincla z Nejvyššího soudu České republiky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient