Některé hlásiče kouře nejsou dostatečně citlivé a bezpečné

Některé hlásiče kouře nejsou dostatečně citlivé a bezpečné

Kontrola kouřových detektorů byla součástí mezinárodního dozorového projektu, zaměřené na autonomní hlásiče kouře, tj. zařízení, které obsahuje komponenty pro detekci kouře a akustický poplach. V rámci kontrolní akce bylo kontrolováno celkem 16 typů stanovených stavebních výrobků – autonomních hlásičů kouře, a to u 22 hospodářských subjektů. U všech kontrolovaných typů výrobků zjistili inspektoři nesoulad s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vybavení výrobků příslušnými dokumenty před jejich uvedením a dodáním na trh nezajistil žádný z 22 kontrolovaných hospodářských subjektů. K výrobkům nebyla přiložena a příjemci nebyla následně odpovídajícím způsobem poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech výrobků. Také návody neobsahovaly všechny požadované informace a požadavky na umístění, instalaci a údržbu hlásičů, nebo tyto informace nebyly v českém jazyce. Označení CE na kontrolovaných výrobcích nebylo v souladu s požadavky nařízení EU. Ze zkušebních protokolů akreditované laboratoře, která ověřovala vlastnosti 4 odebraných vzorků autonomních hlásičů kouře, vyplynulo, že 2 vzorky nevyhověly požadavkům na požární citlivost. Oba tyto nebezpečné detektory kouře, které nesplňují základní požadavky nařízení EU a ohrožují oprávněný zájem uživatelů, jsou zveřejněny v systému RAPEX. UNITEC, model EIM-203 pod označením A12/0056/16, a SOLIGHT, model 1D30 pod označením A12/0158/16.

 

V rámci společných projektů na evropské úrovni vstoupila ČOI do projektu JA 2013 „Smoke detectors“ organizovaného PROSAFE. Do tohoto projektu se zapojily orgány dozoru Belgie, České republiky, Litvy, Lotyšska, Malty, Nizozemí, Portugalska a Rakouska. Koordinátorem akce byl zástupce Itálie a vedoucím projektu zástupce Rakouska. Na úvodním zasedání byli všichni účastníci obeznámeni se záměrem projektu a následně bylo rozhodnuto, že částečné zkoušky provede francouzská akreditovaná laboratoř CNPP-Vernon, DPMES – Laboratorie Electronique Incindie. K omezení rozsahu zkoušek došlo z důvodu alokace finančních prostředků. Každý účastník projektu se zavázal odebrat čtyři kusy ze čtyř modelů a v rámci probíhajících kontrol i vypracovat checklisty podle odsouhlaseného vzoru. Vyhodnocení zkoušek s odborným komentářem koordinátora akce proběhlo pro všechny zúčastněné v prostorách laboratoře v Saint-Marcel.

Inspektoři odboru technické kontroly České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. města Prahy se zaměřili v roce 2015 na 22 hospodářských subjektů (5 dovozců a 17 distributorů) se sortimentem autonomních hlásičů kouře, tj. zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty (mimo případný zdroj energie), nezbytné pro detekci kouře a vydání akustického poplachu. Kontrola se vztahovala na hlásiče kouře fotoelektrické nebo optické, v provedení s bateriemi vyměnitelnými uživatelem, propojitelné, které byly určeny k instalaci do budov s omezením použití v rozsahu teplot převážně od 5 °C do 40 °C, s označením doporučeného data výměny hlásiče v rozmezí 3-10 let. Tyto výrobky jsou stanovenými výrobky podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, v návaznosti na evropskou harmonizovanou normu EN 14604:2005 Smoke alarms devices (včetně opravy EN 14604:2005/AC:2008-10, resp. v ČR na její českou verzi ČSN EN 14604:2006 Autonomní hlásiče kouře a ČSN EN 14604:2009 OPRAVA 1).

Cílem projektu bylo vyhledat hlásiče kouře v tržní síti, ověřit, zda při uvedení a dodávání na trh jsou tyto výrobky opatřeny stanoveným označením, zda jsou k  výrobku připojeny a poskytnuty stanovené dokumenty a zda jsou k němu připojeny požadované pokyny a informace. Cílem kontroly bylo rovněž ověřit, zda příslušné hospodářské subjekty při uvádění a dodávání stavebního výrobku na trh plní stanovené požadavky, a dále v rámci dodavatelského řetězce zjistit předchozího dodavatele kouřových hlásičů tak, aby byl zjištěn výrobce nebo dovozce do EU. Kontrola byla rovněž zaměřena na vyhledání a odběr 4 vzorků hlásičů kouře k ověření, zda vlastnosti výrobků splňují požadavky stanovené harmonizovanou normou EN 14604. Předmětem kontroly byly výrobky, které byly označeny výrobcem ze třetí země nebo jiných států Unie. Detektor kouře výrobce se sídlem v České republice nebyl kontrolován.

Při uvedení a dodávání harmonizovaného stavebního výrobku na trh musí hospodářské subjekty zajistit, aby k výrobku byly připojeny a poskytnuty dokumenty stanovené nařízením (EU) č. 305/2011. K výrobku musí být připojeno a poskytnuto prohlášení o vlastnostech. Harmonizovanou normou EN 14604 jsou pak dále stanoveny požadavky na dokumentaci, pokyny a bezpečnostní informace, které musí být poskytnuty spolu s autonomním hlásičem kouře. Tyto dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace musí být k výrobku připojeny v jazyce členského státu, pro jehož trh a uživatele je výrobek určen. Podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 13c zák. č. 22/1997 Sb.), je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech poskytované k tomuto výrobku a pokyny a bezpečnostní informace připojované k tomuto výrobku v českém jazyce.

 

Výsledky kontrol prohlášení o vlastnostech

Kopie prohlášení o vlastnostech výrobků, které jsou dodávány na trh, se na požádání příjemci poskytne v tištěné nebo elektronické podobě, a to v jazyce členského státu, na jehož trh je výrobek dodáván. Při kontrolách náležitostí těchto kopií prohlášení byly nedostatky zjištěny u 15 typů výrobků ze 16 kontrolovaných.

 

Hodnocení kontroly poskytování průvodní dokumentace dle harmonizované normy EN 14604

Informace dodané na autonomním hlásiči kouře nebo dodané s ním musí obsahovat návod na umístění, instalaci a údržbu. V případě autonomního hlásiče kouře, obsahujícího baterie vyměnitelné uživatelem, musí poskytnuté Informace obsahovat speciální návod na jejich výměnu. Návod musí obsahovat všechny pokyny nezbytné k zajištění vhodného připojení baterie a také doporučení, aby byl provoz hlásiče po výměně baterií přezkoušen testovacím zařízením. Pro autonomní hlásiče kouře s nevyměnitelnými bateriemi musí být dodány informace pro případ, že se objeví hlášení poruchy baterie. Pro propojitelné autonomní hlásiče kouře musí přiložené informace obsahovat maximální počet vzájemně propojitelných autonomních hlásičů kouře. Musí být také uvedeny podrobnosti o vhodných kabelech. Je-li autonomní hlásič kouře určen i pro použití v karavanech, musí to být jasně uvedeno v informacích, které jsou na autonomním hlásiči kouře nebo které jsou dodávány s ním (článek 4.19.3).

Při kontrolách poskytování dokumentace byly nedostatky zjištěny u 5 typů výrobků a 6 hospodářských subjektů, neboť písemně vypracované návody k těmto výrobkům neobsahovaly všechny požadované údaje.

 

Nedostatky v povinném označení shody dle požadavků příslušných nařízení vlády

Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

Ověřením povinného značení shody u 16 typů výrobků bylo zjištěno, že

 • 1 typ výrobku měl označení CE pouze na obalu, označení CE nebylo připojeno k výrobku nebo jeho štítku
 • 9 typů výrobků mělo označení CE na výrobku. Toto označení však nebylo doplněno povinnými údaji, zejména nebyly uvedeny dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, nebo název a sídlo výrobce či identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména/firmy a adresy výrobce, nebo chybělo referenční číslo prohlášení o vlastnostech.

Nedostatky v dalším povinném značení výrobku, požadovaném právními předpisy

Požadavky na další povinné značení výrobku stanovuje nařízení (EU) č. 305/2011 a rovněž harmonizovaná norma EN 14604. Výrobce nezajistil u 1 typu výrobku, aby byl na výrobku uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci.

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Stavební výrobky s označením CE musí být uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky a rovněž při uvedení a dodávání výrobku na trh musí hospodářské subjekty plnit své povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky.

Při dodávání stavebního výrobku na trh musí distributor zajistit plnění požadavků, které jsou stanoveny v článku 14 nařízení (EU) č. 305/2011. Podle čl. 14 odst. 2 nařízení distributoři před dodáním stavebního výrobku na trh zajistí, aby výrobek nesl, je-li vyžadováno, označení CE a byly k němu připojeny dokumenty požadované tímto nařízením a pokyny a bezpečnostní informace v jazyce určeném dotčeným členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. Dále distributoři zajistí, aby výrobce i dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 5 a v čl. 13 odst. 3 nařízení.

Před uvedením stavebního výrobku na trh dovozcem musí výrobce provést příslušné posouzení a ověření stálosti jeho vlastností. Dovozce zajistí, aby výrobce vypracoval příslušnou technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech. Dále zajistí, aby měl výrobek označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu byly připojeny požadované dokumenty a aby výrobce splnil všechny stanovené požadavky.  Dovozci uvedou na stavebním výrobku (a pokud to není možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku), své jméno, firmu nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu. Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly k výrobku přiloženy pokyny a bezpečnostní informace v jazyce určeném členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. V případě zjištění nedostatků poskytne orgán dozoru kontrolovanému hospodářskému subjektu přiměřenou lhůtu k vyjádření. Některý z výše uvedených formálních nedostatků byl zjištěn u každého z 16 kontrolovaných typů výrobků:

 • hlásič kouře Global JB-S02
 • hlásič kouře First Alert, typ SA700
 • hlásič kouře Abus HSRM 10000
 • hlásič kouře B. E. G. SMARTHOME – typ SD2
 • hlásič kouře  PW-507S
 • hlásič kouře LX 738
 • hlásič kouře Lento Originál Pink J2-A-006 EU
 • hlásič kouře UNITEC, model EIM-203, Art. Nr. 46774
 • hlásič kouře KD-107
 • hlásič kouře JB – S01
 • hlásič kouře GS 506
 • hlásič kouře SD728-V1
 • hlásič kouře SOLIGHT, model 1D30
 • hlásič kouře  OPEXIA OP-SH01
 • hlásič kouře ELRO RM144C
 • hlásič kouře SAS-SA100

 

Došetření v rámci EU

Kontrolované subjekty v postavení dovozce ve dvou případech vypracovaly v rozporu s požadavky nařízení EU č. 305/2011 prohlášení o vlastnostech požárních hlásičů Global JB-S02, a First Alert, typ SA700. Obě zjištění byla Českou obchodní inspekcí postoupena prostřednictvím systému ICSMS k šetření dozorovým orgánům v Maďarsku (Hungarian Authority for Consumer Protection – HACP) a Velké Británii (Dept of Business, Innovation and Skills – BIS).

V případě hlásiče UNITEC, model EIM-203, Art. Nr. 46774, byl o zjištěných skutečnostech o provedeném opatření informován dotčený hospodářský subjekt, a to výrobce v Německu.

V případě hlásiče PW-507S provedla Česká obchodní inspekce na základě postoupení dozorového orgánu v Litvě kontrolu u hospodářského subjektu v postavení dovozce tohoto detektoru kouře.

Výsledky kontrol odebraných vzorků výrobků

V souladu s pokyny koordinátora mezinárodního projektu PROSAFE (JA 2013 – hlásiče kouře), byly odebrány 4 vzorky autonomních hlásičů kouře. Zkoušky odebraných vzorků provedla akreditovaná laboratoř Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon, DPMS – Laboratoire Electronique Incendie, v Saint Marcel ve Francii, která k výsledcích těchto částečných zkoušek vypracovala protokoly (test reporty). Jednalo se o zkoušky dle požadavků normy EN 14604:2005, článků: 5.3 Směrová závislost, 5.4 Počáteční citlivost, 5.15 Požární citlivost, 5.16 Hlášení poruchy baterie a 5.17 Zvukový výstup:

 • hlásič kouře UNITEC, model EIM-203, Art. Nr. 46774, EAN 4008153467745. Zkouškou požární citlivosti bylo zjištěno, že všechny vzorky tohoto autonomního hlásiče nereagují na široké spektrum typů kouře, jak je požadováno pro všeobecné aplikace u systémů požární signalizace pro budovy, neboť při každém zkušebním požáru nevyvolaly poplachový signál před dosažením specifikovaného konce zkoušky simulující požár. Vzorek nevyhověl požadavkům zkoušky při zkušebním požáru
 • hlásič kouře SOLIGHT, fotoelektrický, model 1D30/JBS02, EAN 8595092122997. Zkouškou požární citlivosti bylo zjištěno, že zkoušené vzorky nevykazují schopnost autonomního hlásiče kouře reagovat na široké spektrum typů kouře, jak je požadováno pro všeobecné aplikace u systémů požární signalizace pro budovy. Při každém zkušebním požáru nevyvolaly všechny vzorky poplachový signál před dosažením specifikovaného konce zkoušky, který slouží jako indikace požáru.
 • hlásič kouře Lento Originál Pink J2-A-006 EU, fotoelektrický, EAN 6430038433992 a hlásič kouře First Alert, fotoelektrický, SA700, EAN 5022391064404. Oba výrobky vyhověly všem požadavkům stanoveným normou EN 14604:2005 ve zkouškách směrové závislosti, počáteční citlivosti, požární citlivosti, hlášení poruchy baterie i zvukového výstupu.

 

Rizikové výrobky

U dvou typů výrobků, hlásiče kouře UNITEC, model EIM-203, Art. Nr. 46774 a hlásiče kouře SOLIGHT, model 1D30, bylo laboratorními zkouškami zjištěno, že představují prokazatelné riziko ohrožení oprávněných zájmů uživatelů, neboť nesplňují základní požadavky stanovené pro tento typ stavebních výrobků dle nařízení (EU) č. 305/2011. Česká obchodní inspekce dvěma hospodářským subjektům v postavení dovozce a distributora těchto výrobků uložila ochranné opatření a oba rizikové výrobky byly zveřejněny v databázi RAPEX (výrobek UNITEC EIM-203 pod označením A12/0056/16 a výrobek SOLIGHT 1D30 pod označením A12/0158/16).

Uložená opatření a sankce

V průběhu kontrolní akce bylo kontrolovaným subjekty uloženo celkem 31 ochranných opatření, tj. aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky nebo aby k jejich odstranění a nápravě neprodleně přijaly nezbytná opatření. V 9 případech byly uloženy zákazy prodeje na 80 kusů výrobků v hodnotě 11 505 Kč. Příkazem na místě byly 16 kontrolovaným subjektům uloženy pokuty v souhrnné výši 74 000 Kč. Správní řízení bude vedeno v 5 případech.

 

Závěr

V rámci kontrolní akce, která byla součástí mezinárodního dozorového projektu, vyhledávala Česká obchodní inspekce v prodejní síti a následně kontrolovala výrobky původem ze třetích zemí (z Číny a Taiwanu), nebo jiných států Unie. Předmětem zájmu inspektorů byly autonomní hlásiče kouře.

Výsledky kontrol těchto stavebních výrobků s označením CE prokázaly, že autonomní hlásiče kouře nejsou uváděny a dodávány na trh v souladu s příslušnými právními předpisy a že hospodářské subjekty při uvedení a dodávání výrobku na trh neplní své povinnosti stanovené těmito předpisy. Nesoulad s požadavky nařízení (EU) č. 305/2011 byl zjištěn u všech kontrolovaných výrobků všech 22 kontrolovaných hospodářských subjektů.

V případě zjištění, kdy ke kontrolovaným  výrobkům nebyly poskytnuty požadované dokumenty, nebo tyto dokumenty a další pokyny nebyly v českém jazyce, případně označení CE a další povinné označení nebylo připojeno v souladu se stanovenými požadavky, byla kontrolovaným subjektům uložena opatření k nápravě. Ve většině případů hospodářské subjekty opatření přijaly a zajistily odstranění zjištěných nedostatků, případně vadné typy výrobků vrátily zpět dodavateli anebo je již neuvádějí a nedodávají na trh.

Ze čtyř vzorků autonomních hlásičů odebraných k ověření, zda sledované vlastnosti výrobků odpovídají požadavkům stanoveným harmonizovanou normou EN 14604, bylo posouzením akreditovanou laboratoří zjištěno, že dva vzorky nevyhovují požadavkům zkoušky na požární citlivost a postrádají požadovanou schopnost autonomního hlásiče kouře signalizovat široké spektrum typů kouře, jak je běžné u systémů požární signalizace pro budovy.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient