Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

Předmětem kontroly České obchodní inspekce byla cementová lepidla. Před započetím dozorové akce byla Česká obchodní inspekce iniciátorem opravy normy ČSN EN 12004+A1, která stanoví požadavky na vlastnosti cementových lepidel. Kontrolní akce navazovala na zjištění z roku 2013, kdy při šetření podnětu laboratorní zkoušky odebraného vzorku cementového lepidla prokázaly, že výrobek nesplňuje základní vlastnosti pro uvedení na trh EU. Změna příslušné technické normy spočívala v definici termínu flexibilita a je účinná od 1. 4. 2015. V roce 2015 proběhlo v rámci projektu celkem 109 kontrol a zkontrolováno bylo 115 druhů výrobků.  Z odebraných 4 vzorků cementových lepidel 2 vzorky nevyhověly stanoveným požadavkům. Zákazy prodeje byly vydány na celkem 97 kusů a 7650 kg výrobků v prodejní ceně 54 659,50 Kč. Správní řízení čeká celkem 10 kontrolovaných subjektů. Tento kontrolní projekt nebyl ukončen a pokračuje v roce 2016 kontrolami u výrobců.Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

 

Kontrolní projekt, na němž se v období 1. 7. – 30. 11. 2015 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, byl rozdělen na dvě části. V první etapě – od 1. 7. do 30. 9. 2015, probíhaly kontroly u distributorů v prodejní síti na úrovni regionálních inspektorátů. Zjištěná pochybení, která bylo třeba došetřit u výrobce nebo dovozce, byla postoupena odboru technické kontroly, případně mezinárodnímu oddělení (k předání příslušnému dozorovému orgánu v EU).  Ve druhé etapě – od 16. 10. do 30. 11. 2015 probíhaly kontroly u výrobců/dovozců se sídlem v ČR, prováděné technickými inspektory.

 

Předmětem kontroly byla cementová lepidla, v jejichž názvu se objevují výrazy „flexibilní, flexibilita, flexi“.  Jednalo se o stavební výrobky, uváděné na trh podle nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Důvody Opravy 2 ČSN EN 12004+A1 Požadavky na cementová lepidla

V roce 2013 šetřilo oddělení technické kontroly ČOI podnět Svazu výrobců suchých omítkových a maltových směsí ČR (dále SV SOMS), který se týkal cementového lepidla v tržní síti. Kontrola potvrdila zjištění svazu, že tento výrobek nesplňuje deklaraci a zatřídění dle normy ČSN EN 12004+A1. Laboratorní zkoušky prokázaly, že odebraný vzorek cementového lepidla nesplňuje ani základní charakteristiky nutné k uvedení lepidla na trh EU. V průběhu šetření podnětu bylo dále zjištěno, že většina výrobců označuje lepidla pro keramické a obkladové prvky názvem „flexibilní lepidlo“ a toto označení je používáno jak u standardních, tak i u zlepšených lepidel. Charakteristika průhybu (deformační schopnost) ale byla uvedena pouze u dražších druhů výrobků. Výraz „flexibilní“ ani jeho definici však norma neuváděla, používala pouze výraz „deformovatelný“.

Když však inspektoři v rámci kontroly u hospodářského subjektu upozornili na nevhodné použití výrazu „flexibilní“, zastával kontrolovaný subjekt názor, že slovo „flexibilní“ má v dané oblasti jiný význam než slovo „deformovatelný“.

 

Česká obchodní inspekce však považovala pojem „flexibilní“ v případě nesplnění podmínky deformovatelnosti za nevhodně zvolený přívlastek, a to jak u standardních, tak i u zlepšených lepidel. Dle jejího názoru bylo toto označení lepidla pro některé spotřebitele matoucí a vzbuzovalo dojem, že se jedná o deformovatelný materiál.

 

Na základě požadavku České obchodní inspekce proběhlo ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) a autorizovanou osobou pro stavební výrobky jednání, které mělo z hlediska technické praxe najít odpovídající termín k výrazu „flexibilní“, používanému u cementových lepidel. Účastníci jednání se shodli, že použití slova „flexibilní“ ve významu pružný, deformovatelný v názvu lepidla může být zavádějící u výrobků, které nejsou zkoušeny z hlediska deformovatelnosti. Vzhledem k této shodě názoru dozorového orgánu, ÚNMZ a autorizované osoby iniciovala Česká obchodní inspekce v prosinci 2013 změnu (jazykovou úpravu normy) v rámci kompetencí ÚNMZ. V Opravě 1 ČSN EN 12004+A1, účinné od 1. října 2014, která pojem „flexibilita“ definovala, byla k termínu deformovatelnost jako synonymum flexibilita doplněna.

 

Reakcí několika výrobců na tuto opravu bylo, že není v jejich silách okamžitě změnit veškeré nápisy na pytlích a v dokumentaci u výrobků, které podmínky flexibility nesplňují. Tuto námitku ÚNMZ přijal, navrhl úpravu zrušit a nahradit ji pozvolnější úpravou. Následně však akceptoval jednoznačný názor České obchodní inspekce, že se jedná o klamání spotřebitele zneužitím výrazu flexibilní a k nápravě stavu by mělo dojít co nejrychleji. Po dalších jednáních všech zainteresovaných stran byla v lednu 2015 vydána Oprava 2 ČSN EN 12004+A1, která definovala pojem „flexibilita“ a k termínu deformovatelnost jako synonymum doplnila slovo „flexibilita“, s účinností pro všechny výrobky uváděné na trh od 1. 4. 2015.

 

 

Kontroly cementových lepidel s označením „flexibilní“, uváděné na trh EU od 1. 4. 2015

 

Kontroly probíhaly u distributorů v tržní síti a následně, na základě zjištění, u výrobců, případně dovozců. Inspektoři se zaměřili zejména na používání výrazu „flexibilní“ u výrobků uvedených na trh po datu 1. 4. 2015, ale kontrolovali i cementová lepidla, která byla uvedena na trh před tímto datem. Na tyto výrobky se však nevztahuje povinnost stanovená Opravou 2 ČSN EN 12004+A1. U všech výrobků cementových lepidel byly kontroly zaměřeny na plnění povinností distributorů a poskytování kopie prohlášení o vlastnostech. Kontrolován byl rovněž obsah prohlášení o vlastnostech, které vypracovává výrobce podle vzoru (dle delegovaného aktu č. 574/2014  –  změny přílohy III CPR), obsah označení CE a jeho připojování, a další značení výrobků stanovené příslušnou technickou normou.

 

Případy, při nichž byl zjištěn formální nesoulad, který byl distributor schopen odstranit, byly šetřeny regionálními inspektoráty, ostatní zjištěné nedostatky byly postoupeny odboru technické kontroly k došetření u výrobce nebo dovozce.

 

Kontroly průvodní dokumentace k výrobku 

 

V rámci kontrol cementových lepidel se jednalo o kontrolu značení, které musí být uvedeno na obalu nebo v materiálovém listě výrobku (dle bodu 7 normy ČSN EN 12004+A1). Součástí značení je i vybavení výrobku návodem k použití, kde inspektoři pochybení nezjistili.

 

Nedostatky v plnění povinností stanovených nařízením EP a Rady č. 305/2011 

 

Kontroly regionálních inspektorátů byly zaměřeny na plnění povinností distributorů, tj. na poskytování kopie prohlášení o vlastnostech výrobku, obsah tohoto prohlášení, obsah označení CE a jeho připojování k výrobku. Celkem bylo provedeno 102 kontrol a zkontrolováno 107 typů výrobků cementových lepidel. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení v obsahu prohlášení o vlastnostech, v jejich obsahu ani v připojování označení CE.

 

Nedostatky v dalším povinném značení výrobků, požadovaném právními předpisy

 

Kontrola klasifikace a označování cementových lepidel – označení C (dle normy ČSN EN 12004+A1). Lepidlo se označí symbolem pro druh (C) a pak následuje zkratka pro třídy. V tabulce 6 normy je uvedeno označení lepidel pro obkladové prvky, které se musí používat.

 

Třídy lepidel pro obkladové prvky podle splněných charakteristik:

1      standardní lepidlo

2      zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti)

F      rychletvrdnoucí lepidlo

T      lepidlo se sníženým skluzem

E      lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

S1   deformovatelné lepidlo

S2   vysoce deformovatelné lepidlo

 

Cementová lepidla musí vždy splnit základní charakteristiky, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 12004+A1 v tabulce 1 (část 1a, 1b) – Požadavky na cementová lepidla (C). Tabulka 1 normy dále uvádí volitelné charakteristiky (zvláštní 1c a doplňkové 1d), které cementová lepidla nemusí splňovat, charakteristiky jsou dobrovolné. Jejich splnění může být požadováno pro specifické provozní podmínky a je na výrobci, zda je splní a deklaruje. Kontrola ČOI byla zaměřena na značení dle normy a používání volitelné charakteristiky „deformovatelnost–flexibilita“. U klasifikace základních charakteristik nebyly nedostatky zjištěny, pochybení však byla zjištěna v používání pojmu „flexibilní“.

 

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že u 16 výrobků výrobce použil na obalu slovo „flexi, flex, flexibilní“ aniž by prokázal, že má k této charakteristice provedenou zkoušku průhybu dle normy ČSN EN 12002 Malty a lepidla pro keramické obklady – Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt. Na základě zkoušek může výrobce použít označení S1 – deformovatelné lepidlo (průhyb ≥2,5 mm a <5 mm) nebo S2 – vysoce deformovatelné lepidlo (průhyb ≥5 mm). Charakteristika může být uvedena v CE štítku a v prohlášení o vlastnostech. V 7 případech použil distributor při prodeji neoprávněně pojem „flexibilní“, bez deklarace od výrobce na obalu nebo v dokumentaci.

 

Odboru technické kontroly bylo inspektoráty předáno 11 rozpracovaných případů k došetření u výrobce, případně u distributora, které se týkaly 11 typů výrobků a 8 hospodářských subjektů. Do doby zpracování zprávy proběhla kontrola 4 typů výrobků u 3 distributorů, z nichž byl jeden současně i výrobcem, 5 hospodářských subjektů a 7 typů výrobků budou předmětem dalších šetření.

 

Kontrolované výrobky 

 • Lepicí malta Klebemörtel Profiflex KPF 35 – C2TE
 • CFK Flexibilní tenkovrstvé lepidlo na obklady a dlažbu – C2TE
 • Lepidlo Cemix Flexi – C2
 • O.K. Flexibilní lepidlo – C2T
 • Cementová lepící malta DLAŽBULEP – C2TES1
 • SikaCeram®-213 – C2TE
 • Knauf EasyFlex – C2T
 • Cemix FLEX Classic – C2T
 • Cementové lepidlo Baumit Baumacol FLEX Uni C2TE
 • Cementové lepidlo Soudal TILE-FLEX C1T
 • Cementové lepidlo CARO FK-FLEX C2TE

 

Zjištěné nedostatky 

 • Klebemörtel Profiflex KPF 35/Lepicí malta Profiflex KPF 35, třídy C2TE – zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí: distributor předložil Prohlášení o vlastnostech č. 01-BSK-Murexin Profiflex KPF 35, které označovalo výrobek jako flexibilní, ten však svým značením nesplňoval požadavek na charakteristiku, tj. deformovatelnost S1 nebo S2. Označením CE nebylo doplněno zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci ČSN EN 12004+A
 • DLAŽBULEP, třídy C2 TES1, zlepšené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí, sníženým skluzem a příčnou deformací: v předloženém Prohlášení o vlastnostech č. HASOFT/002/CPR, vydaném společností HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., nebyla uvedena charakteristika – deformovatelnost. Kontrolou u společnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., bylo zjištěno, že cementové lepidlo DLAŽBULEP nevyrábí tato společnost, ale polský výrobce ATLAS, s. o. o., v Lodži. Společnost byla vyzvána, aby se vyjádřila ke zjištěným skutečnostem a doložila potřebné doklady (prohlášení o vlastnostech, protokoly o zkouškách a zejména volitelných charakteristik). Označení CE rovněž není vypracováno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, nebyl připojen název a sídlo výrobce, případně identifikační značka. Šetření není dosud ukončeno
 • výrobek CFK SCHÖNOX® byl opatřen označením „Flexibilní tenkovrstvé lepidlo na obklady a dlažbu s redukcí skluzu, velmi vhodné na jemně slinuté obklady i dlažby s krémovou konzistenci“. Kontrolovaný subjekt předložil prohlášení o vlastnostech, které nebylo vypracováno výrobcem SCHÖNOX GmbH, SRN, ale distributorem Schönox s. r. o., a nebylo vypracováno pro výrobek s označením flexibilní (deformovatelné) cementové lepidlo. V označení CE bylo uvedeno označení lepidla třídou C2 – zlepšené. V době šetření inspektory odboru technické kontroly již nebyl tento výrobek v prodeji ani skladem
 • výrobek SikaCeram®-213, byl opatřen označením „Flexibilní cementové lepidlo na obklad a dlažbu“. Kontrolovaný subjekt předložil prohlášení o vlastnostech a jako podklad pro toto prohlášení vypracoval technickou dokumentaci a připojil označení CE. Uvedené dokumenty se však vztahovaly k výrobku s označením „Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobu zavadnutí, druhu a třídy C2TE“. Pro označení výrobku termínem flexibilní (deformovatelný) výrobce nevypracoval technickou dokumentaci ani prohlášení o vlastnostech. Kontrolovaná osoba již na základě nedostatků zjištěných u distributorů přijala opatření a v době kontroly již nebyly závady zjištěny.

Výsledky kontrol odebraných vzorků lepidel 

K laboratorním zkouškám podle ČSN EN 12004+A1:2012 byly odebrány celkem 4 vzorky cementových lepidel, u kterých výrobci deklarují volitelnou charakteristiku deformovatelnost třídy S1. V rámci odběrů vzorků bylo současně u distributorů kontrolováno plnění dalších povinností dle příslušných právních předpisů. Výsledky laboratorních zkoušek provedených autorizovanou osobou obdržela ČOI koncem prosince 2015 a na základě zkušebních protokolů probíhá v současné době dokončení kontrol u výrobců.

 

Ze čtyř zkoušených vzorků zlepšených deformovatelných cementových lepidel se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhověly požadavkům na deformovatelnost dva vzorky, a to Baumit Baumacol FlexTop, C2TES1, a Flexkleber Weiss, C2TES1. Další dva vzorky nevyhověly:  Weber.for flex, flexibilní lepidlo na dlažby C2TS1 (nevyhověl nepatrně v průhybu, o 0,1 mm),  a SUPER FLEX, C2TES1, flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu (nevyhověl ve skluzu).

Opatření a sankce uložené v rámci kontrolní akce

 

Dvěma kontrolovaným osobám byly uloženy pokuty na místě ve výši celkem 20 000 Kč. Zákazy prodeje výrobků do doby zjednání nápravy, tj. odstranění zjištěných nedostatků, byly vydány ve dvou případech na celkem 97 kusů a 7650 kg cementových lepidel v prodejní ceně 54 659,50 Kč. Správní řízení čeká celkem 10 kontrolovaných subjektů – 3 za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky a 7 za klamavé obchodní praktiky (porušení zákona o ochraně spotřebitele).

 

Vyhodnocení kontrolní akce

V rámci kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na cementová lepidla uvedená na trh po 1. 4. 2015, na jejichž obalu bylo uvedeno, že se jedná o „flexibilní“ výrobek, bylo zkontrolováno celkem 115 typů těchto stanovených stavebních výrobků u 109 hospodářských subjektů, zejména distributorů. Inspektoři ověřovali, zda je použití tohoto výrazu v souladu s opravou 2 normy ČSN EN 12004+A1, jejíž opravu ČOI iniciovala v prosinci 2013. Česká obchodní inspekce na opravě normy spolupracovala s MPO – odborem pro stavebnictví a stavebních hmot, ÚNMZ a Svazem výrobců suchých omítkových a maltových směsí (SV SOMS). Požadavek jazykové úpravy normy, tj. k výrazu deformovatelnost přiřadit jako synonymum výraz flexibilita, vycházel z výsledků kontrolní činnosti ČOI a nebezpečí klamání spotřebitele nesprávným značením cementových lepidel.

 

Oprava normy nabyla účinnosti dne 1. 4. 2015 a Česká obchodní inspekce pokračovala v dalších kontrolách podle této opravené normy, a to s poměrně dobrými výsledky ve srovnání se stavem trhu před opravou normy.  Ze 115 typů výrobků použili výrobci výraz flex, flexi nebo flexibilní na obalu výrobku neoprávněně u 16 typů (bez provedení zkoušky průhybu). Při prodeji použili distributoři neoprávněně termín flexibilní cementové lepidlo v 7 případech, neboť výrobce u výrobků hodnotu průhybu nedeklaroval. Do doby zjednání nápravy, tj. odstranění nápisů z obalu výrobku případně z dokumentace, byl na tyto výrobky vydán zákaz prodeje vzhledem k tomu, že deklarace flexibility spadá pod volitelné (dobrovolné) charakteristiky a není dle normy povinná.

 

Kontrola byla rovněž zaměřena na dodržování povinností hospodářských subjektů dle příslušných právních předpisů stanovících podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Jednalo se zejména o plnění povinností distributorů a poskytování kopie prohlášení o vlastnostech, které všichni distributoři na vyžádání poskytli. Inspektoři na základě kontrolních listů (checklistů) kontrolovali obsah prohlášení o vlastnostech a nedostatky zjistili u 10 typů výrobků, v obsahu označení CE a jeho připojování zjistili pochybení u 4 typů výrobků. Návodem k použití byly vybaveny všechny kontrolované výrobky. Vzhledem k tomu, že tento kontrolní projekt nebyl v roce 2015 ukončen, pokračuje v roce 2016 kontrolami u výrobců.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient