Anonymní hračky představují pro děti riziko

Anonymní hračky představují pro děti riziko

Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok monitorovala nabídku a prodej hraček určených pro děti od 3 do 14 let a její inspektoři při následných kontrolách ověřovali, zda hračky nabízené k prodeji jsou vybaveny náležitými údaji a informacemi v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, tj. zda nejsou na trhu hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci, nedostatečným nebo nesprávným varováním, případně z důvodu absence dalších informací, nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost. V průběhu 1094 kontrol byly nedostatky zjištěny v 713 z nich (65,2 %) a právní moci nabylo celkem 590 pokut ve výši přesahující 6 milionů korun. Zákaz dalšího prodeje byl uložen na 20 648 kusů hraček v prodejní ceně 1,2 milionu Kč. „Inspektoři zjišťují zejména nabídku hraček bez označení CE, prodej zcela anonymních hraček bez jakýchkoliv údajů, povinných bezpečnostních upozornění a bez popisu případného rizika nebo hraček s informacemi, ale nikoliv v českém jazyce. Z  18 vzorků hraček odebraných ke kontrole bezpečnosti vyhovělo stanoveným technických požadavkům pouze 5 z nich. Proto je třeba oblast těchto výrobků, určených velmi zranitelné skupině spotřebitelů, i nadále kontrolovat velmi intenzivně a důsledně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.Hračky kontroly - 2015

 

Celoroční dozor nad trhem s hračkami byl zaměřen na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, a v harmonizované řadě norem ČSN EN 71 Bezpečnost hraček a ČSN EN 62115 Elektrické hračky-Bezpečnost, které specifikují jednotlivé technické a bezpečnostní požadavky na hračky.

 

Inspektoři průběžně ověřovali, zda hračky nabízené v tržní síti k prodeji jsou vybaveny potřebnými náležitostmi dle stanovených požadavků a zda nejsou v prodeji hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí vzhledem ke svým nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci či vlivem nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací na výrobcích, nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost.

 

Kontrolovány byly rovněž rádiem řízené hračky, a to ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Tyto hračky, tzv. RC modely, mohou být provozovány pouze na frekvencích, které jsou v souladu s předpisy vydanými ČTÚ jako správcem kmitočtového spektra. Tyto hračky musí být při prodeji vybaveny kopií prohlášení o shodě (dle NV č. 426/2000 Sb., o technických požadavcích na rádiová a telekomunikační zařízení).

V průběhu dozorové akce – od 5. 1. do 31. 12. 2015, uskutečnila Česká obchodní inspekce celkem 1094 kontrol hraček určených pro děti od 3 do 14 let. Kontroly byly cíleně zaměřeny jak na specializovaný prodej hraček, tak i na kontroly provozoven, kde byl sortiment hraček jedním z několika různých druhů výrobků kontrolovaných v rámci operativní kontroly prováděné u jednoho prodávajícího.

 

 

 

Kontroly hraček – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha 161 109 67,7 %
Jihočeský a Vysočina 79 39 49,4 %
Plzeňský a Karlovarský 319 220 69,0 %
Ústecký a Liberecký 256 181 70,7 %
Královéhradecký a Pardubický 78 57 73,1 %
Jihomoravský a Zlínský 91 25 27,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký 110 82 74,5 %
Celkem 1 094 713  65,2 %

 

Výsledky kontrol průvodní dokumentace k výrobku

Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři ověřovali, zda je vysledovatelný původ hraček (dostupnost informací o výrobci či dovozci) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let) inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.

 

Zjištěné nedostatky

V návaznosti na požadavky zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), a příslušných nařízení vlády (NV č. 86/2011 Sb. a NV č. 426/2000 Sb.), byla zjištěna následující porušení stanovených povinností:

  • prodej hraček bez povinného označení značkou shody CE (porušení povinností výrobce)
  • prodej hraček, které spadají rovněž pod nařízení vlády pro rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, bez prohlášení o shodě
  • porušení povinnosti distributora zabránit distribuci výrobků nesplňujících požadavky nařízení vlády na hračky
  • distribuce stanovených výrobků, u kterých distributor není schopen doložit údaje identifikující dodavatele výrobků
  • distribuce výrobků, které zjevně nesplňují požadavky stanovené zákonem a příslušným NV; bez uvedení informací o výrobci či dovozci hračky, bez informací pro spotřebitele o důvodech případného omezení, proč hračky nejsou vhodné pro určitou skupinu dětí, nebo pouze cizojazyčné uvedení těchto důležitých informací a upozornění.

 

Odběry kontrolních vzorků výrobků a zjištěné nedostatky

V průběhu kontrol byla zjištěna rovněž distribuce hraček, u nichž byl odborným posouzením po provedeném odběru vzorků prokázán nesoulad s mechanickými a fyzikálními požadavky normy (ČSN EN 71-1). K ověření bezpečnosti bylo v roce 2015 odebráno v tuzemských obchodech celkem 18 různých modelů hraček určených pro děti starší 3 let. Odzkoušení výrobků probíhalo v akreditovaných laboratořích, některé hračky byly vzhledem ke zjevným neshodám s kritérii bezpečnosti odborně posouzeny pracovníky ČOI.  Z odebraných vzorků hraček bylo 5 výrobků bez závad, 12 výrobků stanoveným požadavkům na bezpečnost nevyhovělo a v 1 případě nebylo šetření ukončeno.

V několika případech nebyla výrobcem určena věková hranice dětí, pro které je hračka vhodná. Pokud z charakteru hraček nebylo běžnému spotřebiteli zjevně jasné, že jsou pro nejmenší děti nevhodné (např. soupravy pro chemické pokusy, složité stavebnice atp.), byly považovány za hračky určené pro všechny děti. Takové výrobky byly hodnoceny dle přísnějších požadavků, které se vztahují na hračky pro nejmenší.

 

Pro všechny nevyhovující hračky, určené dětem ve věku 3 až 14 let, byla zpracována riziková analýza, při níž byla posouzena míra rizika, kterou konkrétní hračka pro uživatele představuje. V případě středního až vážného rizika Česká obchodní inspekce další nabídku a prodej výrobků u koncových distributorů zakázala a následně nebezpečné hračky nahlásila do systému RAPEX.

 

Uložená opatření a sankce

Zákaz dalšího prodeje výrobků, nesplňujících podmínky pro uvedení na trh a do distribuce, byl uložen na celkem 20 648 kusů hraček v prodejní ceně 1 209 591 Kč. V průběhu roku 2015 bylo kontrolovaným subjektům za porušení povinností stanovených pro hračky obecně závaznými právními předpisy pravomocně uloženo celkem 590 pokut v souhrnné výši 6 027 500 Kč.

 

Závěr

Zjištění inspektorů na trhu se stále opakují. Z administrativních závad se jedná nejčastěji o nabídku hraček bez označení CE, o nabídku zcela anonymních hraček, tj. výrobků, u kterých není znám jejich původ, o prodej hraček bez identifikačních údajů, bez povinných bezpečnostních upozornění a piktogramů, pokud se jedná o výrobky nevhodné pro děti ve věku do tří let, ale bez vysvětlení případného rizika. Trvalým problémem je prodej hraček s informace od výrobce pouze v cizím jazyce. Někteří distributoři také trvale podceňují povinnost identifikovat hospodářský subjekt, který jim hračky dodal, a při kontrolách nejsou schopni nabytí výrobků doložit. Z těchto důvodů budou kontroly pokračovat i v dalším roce, neboť se jedná o ochranu nejmenších a snadno zranitelných uživatelů, kteří nejsou schopni se sami před nebezpečím úrazu ochránit.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient