Výkup druhotných surovin bez ceníků a ověřených vah

Výkup druhotných surovin bez ceníků a ověřených vah

V průběhu kontrolní akce zaměřené na výkup druhotných surovin zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 197 provozoven a nedostatky zjistila v téměř třetině z nich. Kromě porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zejména zásad poctivosti prodeje, zjistili inspektoři používání úředně neověřených měřidel a porušení zákona o odpadech, která byla postoupena k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí. „Porovnáme-li výsledky loňské kontrolní akce s rokem 2014, snížení poměru nedostatků téměř o čtvrtinu lze považovat za úspěch. Z detailního rozboru je však zřejmé, že v některých regionech naopak výkup druhotných surovin představuje stále značný problém. Ve sběrnách jsou stále používány neověřené váhy a spotřebitelé nemají vždy k dispozici ceníky za výkup odpadu, což znamená následnou platbu nižší, než by měla být. Ani zpřísnění zákona o odpadech nezabránilo provozovatelům sběrných surovin platit hotově, nadále vykupovat veřejně prospěšná zařízení a porušovat povinnost evidovat osoby nabízející druhotné suroviny k výkupu,“ popsal výsledky kontrolní akce Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Cílem kontrolní akce, probíhající od 1. 4. do 30. 9. 2015, bylo ověřit u provozovatelů sběren odpadu dodržování povinností stanovených pro výkup druhotných surovin. Inspektoři České obchodní inspekce se zaměřili na dodržování obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V rámci akce bylo provedeno celkem 197 kontrol a nedostatky byly zjištěny v 61 případech (tj. 31,0 %). Součinnosti s dalšími orgány státní správy, a to příslušných živnostenských úřadů, bylo využito v 33 případech, pracovníci České inspekce životního prostředí se spolupodíleli na 19 kontrolách.

V následující tabulce je uveden přehled provedených kontrol a kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, a to podle působnosti jednotlivých inspektorátů.

 

Kontroly výkupu druhotných surovin – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 35 8 22,9 %
Jihočeský a Vysočina 23 13 56,5 %
Plzeňský a Karlovarský 32 11 34,4 %
Ústecký a Liberecký 41 13 31,7 %
Královéhradecký a Pardubický 13 2 15,4 %
Jihomoravský a Zlínský 20 0 0,0 %
Moravskoslezský a Olomoucký 33 14 42,4 %
Celkem 197 61 31,0 %

 

Struktura porušení obecně závazných právních předpisů

Porušení zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech, bylo zjištěno celkem ve 13 případech:

  • při 4 kontrolách bylo vykoupeno obecně prospěšné zařízení, jehož výkup zákon výslovně zakazuje (§ 18 odst. 4)
  • v 5 případech poskytl prodávající spotřebiteli za odkoupený sběr úplatu v hotovosti (§ 18 odst. 5 zákona)
  • v dalších 4 provozovnách nedodržel provozovatel povinnost identifikovat osoby, od kterých měl v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, a tyto skutečnosti evidovat, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů (§ 18 odst. 3).

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 52 případech:

  • porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3) bylo nejčastějším zjištěním, a to v 37 případech. Provozovatel sběrny například mylně zařadil vykoupený druh materiálu jako levnější nebo jej chybně zvážil a v důsledku toho vyplatil nižší částku, než byla skutečná hodnota sběru
  • neseznámení spotřebitele s cenou vykupovaných surovin (§ 12) bylo prokázáno při 11 kontrolách
  • doklad o výkupu na vyžádání spotřebitele (§ 16) nebyl vydán ve 3 případech
  • klamavé obchodní praktiky (§ 5 odst. 1) se dopustil jeden provozovatel sběrny, který nabízel za výkup surovin dárek. Ten však spotřebitel i přes splnění všech podmínek následně neobdržel.

 

Porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, prokázali inspektoři v 17 případech:

  • prodávající používali stanovená měřidla bez platného úředního ověření, případně porušili jiný právní předpis (§ 9).

 

Uložená opatření a sankce

Inspektoři vydali, do doby zjednání nápravy, zákaz používání 12 kusů úředně neověřených měřidel.

 

V průběhu kontrolní akce bylo, na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce, jednotlivými inspektoráty pravomocně uloženo 39 pokut v souhrnné výši 443 000 Kč.

 

Závěr

Při kontrolách České obchodní inspekce, zaměřených na výkup druhotných surovin, byla v roce 2015 zjištěna porušení obecně závazných právních předpisů v 31 % z nich, a to zejména porušování zásad poctivosti prodeje a používání úředně neověřených měřidel. Ve sledovaném období byla ve větším rozsahu než v roce 2014 zjištěna také porušení zákona o odpadech. Tato zjištění byla postoupena k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí jako věcně příslušnému dozorovému orgánu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient