Kontroly obchodníků v Rychnově n. Kněžnou se závadami

Kontroly obchodníků v Rychnově n. Kněžnou se závadami

Výsledky kontrol orgánů dozoru Královéhradeckého kraje u podnikatelů ve východočeském Rychnově nad Kněžnou nejsou nijak povzbudivé. Společné akce se kromě 20 inspektorů ČOI účastnili kontrolní pracovníci krajské hygienické stanice, Českého metrologického institutu, celního úřadu a krajské veterinární správy. „Společné kontrolní akce orgánů dozoru považuji za úsporu času i prostředků pro nás i pro podnikatele. Nespokojen jsem však s výsledky kontrol stavu obchodní sítě v tomto městě, neboť jen naši inspektoři zkontrolovali celkem 29 prodávajících a poskytovatelů služeb a nedostatky zjistili ve více než polovině kontrol,“ řekl po vyhodnocení kontrolní akce František Švihlík, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Hradci králové. 

Dne 28. 4. 2016 se uskutečnila další společná kontrolní akce inspektorátu České obchodní inspekce se sídlem v Hradci králové, oblastního inspektorátu Českého metrologického institutu, Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a Krajské hygienické stanice pro Královéhradecký kraj. Cílem kontrol bylo prověření obchodní sítě, včetně provozoven veřejného stravování města Rychnov nad Kněžnou, a to v rámci dozorových kompetencí všech zúčastněných kontrolních úřadů.Kontroly obchodníků v Rychnově n. Kněžnou se závadami

Česká obchodní inspekce zkontrolovala dne 28. 4. 2016 celkem 29 maloobchodních provozoven, restaurací, bazarů a služeb taxi a v 16 z nich bylo zjištěno porušení právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI, tj. 55,2 %. Dva dny před samotnou akcí odebrali inspektoři v této lokalitě také vzorky pohonných hmot u tří čerpacích stanic. Jejich laboratorní rozbory nevykázaly žádné závady v jakosti.

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření 

Nedostatky zjištěné u prodávajících a provozovatelů služeb v Rychnově nad Kněžnou se týkaly především porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), jmenovitě:

  • porušení zásad poctivosti prodeje, a to nedodržení deklarovaného objemu u prodaného nápoje, neumožnění kontroly míry podaného nápoje nebo hmotnosti pokrmu či nesprávné účtování nákupu
  • porušení informačních povinností ve vztahu ke značení výrobků
  • neseznámení spotřebitele s konečnou platnou cenou před uzavřením koupě a neuvedení měrných cen u výrobků
  • neposkytnutí řádné informace o spotřebitelských právech z vadného plnění (při reklamaci)
  • nevydání dokladu o zakoupení použitých výrobků na žádost spotřebitele s předepsanými náležitostmi
  • prodej a nabídku výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví.

Prodej padělků zjistili inspektoři ve dvou provozovnách, kde zajistili celkem 16 kusů výrobků neoprávněně označených ochrannými známkami Burberry, Minions a Frozen, jejich hodnota byla v cenách originálů odhadnuta na 48 650 Kč. S kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení.

Zjištěny byly také další správní delikty, a to porušení zákona o technických požadavcích u dvou distributorů a porušení zákona o ČOI.

Zákaz dalšího prodeje byl v průběhu kontrolní akce vydán na 78 kusů výrobků v celkové hodnotě 28 009 Kč, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh. Kontrolou taxislužby bylo v 1 případě prokázáno použití neověřeného taxametru, jehož používání bylo na místě zakázáno. Zjištění bude postoupeno k dořešení odboru dopravy Městského úřadu Rychnova nad Kněžnou.

Kontrolovaným subjektům bylo uloženo celkem příkazem na místě 10 pokut v souhrnné výši 15 000 Kč, a v 5 případech bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

 

Výsledky kontrol ve spolupráci s dalšími orgány dozoru 

Pracovníci krajské veterinární správy zjistili porušení dozorovaných předpisů na 2 provozovnách, a to závady ve skladování a značení masných výrobků. Krajská hygienická stanice provedla v průběhu akce odběr 3 vzorků výrobků, určených pro styk s potravinami a jejich kontroly probíhají. Pracovníci Českého metrologického institutu provedli celkem 3 kontroly.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient