Nepočkali 7 dní, pokuta 1 200 000 Kč

Nepočkali 7 dní, pokuta 1 200 000 Kč  

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila společnosti Exen Trade s.r.o. pokutu ve výši 1 200 000 Kč za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost. Jedná se o pokutu v souvislosti s porušením nové zákonné povinnosti (platné od 1. února 2016), kdy prodávající nesmí během akce nebo před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijímat plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku anebo její části. „Inspektorům se podařilo prokázat přijetí hotovosti zástupcem kontrolované společnosti po předváděcí akci a to ve 4 případech. Ve dvou případech bylo na smlouvě uvedeno dokonce budoucí datum převzetí hotovosti,“ dodává Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj. Takové jednání Česká obchodní inspekce považuje za vědomé porušení a obcházení zákona, který byl přijat se zvláštním důrazem na ochranu spotřebitele a jeho majetku.predvadecka220

 

Společnost Exen Trade s.r.o. mimo jiné také užila klamavou obchodní praktiku – v kupní smlouvě neuvedla datum jejího uzavření. Následky tohoto jednání považuje Česká obchodní inspekce za přitěžující, jelikož v důsledku chybějícího data uzavření smlouvy může dojít ke ztížení uplatnění práv na reklamaci výrobku, kdy spotřebitel nebude schopen bezpečně dopočítat končící lhůtu pro uplatnění svých práv. Jako další přitěžující byla vnímána skutečnost, že takovým opomenutím je ztížena pozice při ověřování dodržování povinnosti nepřijmout peníze (ani jejich část) ve lhůtě sedmi dnů od data uzavření smlouvy na předváděcí akci (dle § 20b odst. 1 zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Citace: § 20b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

(1) Prodávající, který v rámci organizované akce podle § 20 odst. 2 prodává výrobky nebo poskytuje služby, nesmí během této akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její části. Zákaz uvedený v první větě se vztahuje i na zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoliv jiný poplatek. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o odstoupení podle jiného právního předpisu44). 

(2) Porušení povinnosti podle odstavce 1 se považuje za závažný způsob porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem ve smyslu živnostenského zákona.

Navíc společnost nesplnila ani zákonnou povinnost uvést v pozvánce na předváděcí akci úplnou informaci o předpokládaném časovém harmonogramu, chyběla identifikace výrobků, které měly být v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány a nebyla uvedena cena, za kterou hodlají výrobky nabízet. Chybělo jméno a příjmení zástupce právnické osoby, která akci pořádá, ve dvou případech bylo dokonce na pozvánce uvedeno nesprávné jméno společnosti a nesprávné IČ.

 

Pokuta ve výši 1,2 mil. Kč byla uložena v této výši vzhledem k prokazatelně vědomému obcházení zákona, kdy spotřebitele zástupci společnosti vozili domů se záměrem, že si tam řeknou o hotovost, ačkoli již několik měsíců je tato praxe ze zákona zakázána. Předpokládali totiž, že u spotřebitele doma budou „v bezpečí“ a jejich jednání Česká obchodní inspekce neodhalí.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient