Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38 %). Nejčastěji porušili prodávající povinnost informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Neuváděli např. ceny výměny pneumatik, přezutí kol či jejich montáže na automobil, v některých případech byly tyto cenu uvedeny bez DPH.

 

Cílem kontrolní akce České obchodní inspekce bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a poskytování služeb v pneuservisech.  Kontroly 204 pneuservisů proběhly ve 2 etapách, a to od 1. 4. do 30. 6. 2015 a od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015, a porušení stanovených povinností bylo zjištěno v 77 případech (tj. 37,8 %).

 

 

Pneuservisy – rok 2015 (2. a 4. čtvrtletí)
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 20 10 50,0 %
Jihočeský a Vysočina 19 4 21,1 %
Plzeňský a Karlovarský 53 24 45,3 %
Ústecký a Liberecký 53 17 32,1 %
Královéhradecký a Pardubický 13 2 15,4 %
Jihomoravský a Zlínský 18 7 36,9 %
Moravskoslezský a Olomoucký 28 13 46,4 %
Celkem 204 77 37,8 %

 


Zjištěné nedostatky a uložené sankce

 

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo kvalifikováno celkem v 90 případech:

 

  • nejčastěji bylo zjištěno porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12). Prodávající zejména neuváděli ceny u nabízených služeb, např. za výměnu pneumatik, přezutí kol a za jejich montáž na automobil, jiné pneuservisy měly ceny služeb bez DPH. Nedostatky v informacích o ceně byly zjištěny ve 49 případech
  • povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, pokud není služba poskytnuta na počkání (§ 15). Ve 24 případech inspektoři prokázali, že tato potvrzení vydávána nebyla, případně neobsahovala zákonem stanovené náležitosti
  • nesprávné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) poskytlo spotřebiteli 6 prodávajících. Lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění např. zkrátili nebo byl zjištěn i případ, kdy prodávající tuto lhůtu vůbec neznal
  • porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3) bylo zjištěno ve 4 případech
  • porušení dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v minimálním rozsahu.

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo zjištěno v jednom pneuservisu. Prodávající porušil informační povinnost o zpětném odběru a odděleném sběru (§ 31d). Kontrolovaná provozovna nabízela k prodeji akumulátory, čímž jí vznikla ze zákona povinnost, zpřístupnit spotřebitelům seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru. Taková informace však v provozovně k dispozici pro spotřebitele nebyla. Zjištění bylo postoupeno České inspekci životního prostředí.

 

Porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci České obchodní inspekce zjistili inspektoři ve 3 případech.

 

Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo 66 pokut v souhrnné výši 85 000 Kč, další řízení nebyla doposud ukončena.

 

Závěr

 

Cíl kontrolní akce, ověřit dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy provozovatelům pneuservisů v jarním a podzimním období, kdy jsou jejich služby spotřebiteli -motoristy využívány nejčastěji, byl splněn. Zjištěné nedostatky se vztahovaly zejména k porušení zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o porušení informační povinnosti o ceně nabízených výrobků a poskytovaných služeb a nevydání potvrzení o objednávce v případech, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient