Počet případů diskriminace spotřebitelů se snížil

Počet případů diskriminace spotřebitelů se snížil

) V roce 2015 bylo podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele prokázáno v 19 případech, což činí 0,9 % z celkem 2138 provedených kontrol. V porovnání s rokem 2014, kdy bylo zjištěno 40 případů diskriminace, tj. 3,25 %, to znamená výrazné snížení. Konkrétně v souvislosti se zákazem diskriminace spotřebitele bylo pravomocně uloženo 27 pokut v celkové hodnotě téměř 1,2 miliony korun. „Nejčastější byla diskriminace spotřebitele z důvodu národnosti, a to zejména účtování vyšších cen cizincům v restauracích formou různých přirážek, dále inspektoři zjistili stanovení různých cen za stejné služby nebo diskriminaci z důvodu věku. Přestože bylo v loňském roce diskriminační jednání podnikatelů prokázáno spíše výjimečné, nelze ani tyto případy brát na lehkou váhu, ať už jsou tímto jednáním poškozována práva cizinců, národnostních menšin, dalších skupin spotřebitelů nebo jednotlivců. V kontrolách budeme i nadále pokračovat, aby případů diskriminace spotřebitele bylo co nejméně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.Diskriminace - 2015

 

Česká obchodní inspekce věnuje problematice diskriminace spotřebitelů trvale velkou pozornost. V období od 2. 1. do 31. 12. 2015 provedli její inspektoři v rámci kontrolní akce zaměřené na obchod a služby s rizikem možné diskriminace spotřebitele celkem 2138 kontrol, což představuje nárůst oproti roku 2014 o téměř 900 kontrol. Kromě prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících vůči spotřebitelům k diskriminačnímu jednání, bylo rovněž kontrolováno, jak jsou prodávajícími plněny další povinnosti, které jim ukládají ustanovení obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce. Vzhledem k charakteru podnětů s podezřením na diskriminační jednání byli k jejich šetření využíváni jazykově vybavení inspektoři a v maximální míře také romské inspektorky.

V průběhu roku 2015 bylo v souvislosti s podezřením na možné diskriminační jednání Českou obchodní inspekcí přijato celkem 96 podnětů. Šetřením bylo v 9 případech toto podezření potvrzeno.

Kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitele – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
celkem diskriminace*) celkem diskriminace*)
Středočeský a Hl. město Praha 416 142 9 34,1 % 2,2 %
Jihočeský a Vysočina 95 28 1 29,5 % 1,1 %
Plzeňský a Karlovarský 139 45 1 32,4 % 0,7 %
Ústecký a Liberecký 318 90 2 28,3 % 0,6 %
Královéhradecký a Pardubický 104 20 0 19,2 % 0,0 %
Jihomoravský a Zlínský 136 62 2 45,6 % 1,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký 930 430 4 46,2 % 0,4 %
Celkem 2 138 817 19 38,2 % 0,9 %

*) zjištěná porušení § 6 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Z tabulkového přehledu vyplývá, že v roce 2015 bylo podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele prokázáno v 19 případech, což činí 0,9 % z  2138 provedených kontrol. V porovnání s rokem 2014, kdy bylo zjištěno 40 případů diskriminace (3,25 %), to znamená výrazné snížení počtu diskriminačního jednání podnikatelů. Celkem bylo v rámci kontrolní akce, včetně zákazu diskriminace spotřebitele, zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 817 případech, tj. v 38,2 % kontrol.

 

Případy diskriminace spotřebitele

Na základě rozboru jednotlivých prokázaných případů diskriminace spotřebitele lze tato zjištění zařadit do 4 oblastí:

  • diskriminace z důvodu rasy či etnického původu – prokázána v 1 případu při kontrole realitní kanceláře, která diskriminovala romské zájemce o bydlení
  • diskriminace z důvodu národnosti – zjištěna v 9 případech. V šesti případech se jednalo o účtování vyšších cen cizincům v restauracích, včetně účtování tzv. servisu nebo prostřednictvím přirážky v podobě tzv. couvertu. Ve dvou případech poskytovatel služeb odmítl obsloužit hosty jiné než korejské národnosti a v jednom případě byla vybírána dražební jistina pouze od zahraničních účastníků dražby
  • diskriminace z důvodu věku – byla zjištěna ve 2 případech. V jednom případě se jednalo o neodůvodněné věkové omezení, jímž společnost poskytující spotřebitelské úvěry nastavila pro žadatele maximální věkovou hranici, a ve druhém případě bylo prodávajícím na organizované akci neodůvodněně omezeno vydávání dárků za účast účastníkům mladším 18 let.
  • ostatní diskriminace byla prokázána v 7 případech. V 5 případech se jednalo o neodůvodněné účtování rozdílných cen za stejné výrobky či služby různým skupinám spotřebitelů, např. rozdílné ceny vstupného na koupaliště, jízdného v MHD, vstupného na sportovní utkání a také poskytování slevy na prodej výrobků v prodejně nebo v restauraci, kde sleva platila pouze pro česky hovořící hosty. Ve dvou případech se pak jednalo o neodůvodněné odmítnutí prodeje zboží či poskytnutí služby vybraným spotřebitelům.

 

Jiná porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace spotřebitele bylo součástí kontrolní akce rovněž ověřování, jak prodávající plní další povinnosti stanovené jim obecně závaznými právními předpisy, dozorovanými Českou obchodní inspekcí.

Nejčastěji bylo inspektory při kontrolách zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • zásady poctivosti prodeje porušili prodávající v 230 případech
  • povinnost řádně informovat spotřebitele o cenách prodávaných výrobků či nabízených služeb nedodrželi prodávající v 221 případech
  • řádný doklad o zakoupení výrobků či poskytnutí služeb na vyžádání spotřebitele nebyl prodávajícím vydán ve 134 případech
  • porušení dalších ustanovení zákona bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Kromě porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo ve 143 případech zjištěno porušení dalších obecně závazných právních předpisů, dozorovaných Českou obchodní inspekcí.

Uložené sankce

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v roce 2015 celkem 723 pokut v souhrnné výši 3 142 500 Kč. V souvislosti se zákazem diskriminace spotřebitele bylo z tohoto počtu uloženo 27 pokut v hodnotě 1 194 000 Kč. Do celkového počtu uložených sankcí se promítly i sankce za porušení zákazu diskriminace zjištěná již v roce 2014.

 

Závěr

Výsledky kontrol České obchodní inspekce, zaměřené na diskriminační jednání podnikatelů vůči spotřebitelům, potvrdily, že se v roce 2015 jednalo o ojedinělá pochybení jednotlivců. K tomuto stavu přispěl zajisté i úřad veřejné ochránkyně práv jasným nastavením pravidel pro činnost realitních kanceláří. V kontrolách zaměřených na možné diskriminační jednání prodávajících při prodeji zboží a poskytování služeb bude Česká obchodní inspekce pokračovat i v roce 2016 a svoje postupy bude i nadále koordinovat se stanovisky veřejné ochránkyně práv.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient