Proces přípravy dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy byl završen odesláním materiálu k připomínkování na ministerstvu školství. „Ministerstvo ve svém vyjádření hodnotí předložený dlouhodobý záměr velmi pozitivně,“ uvedla zastupitelka a donedávna radní pro oblast školství Irena Ropková. „V připomínkách, které nám ministerstvo zaslalo, je oceňováno především zařazení kapitoly týkající se predikce trhu práce, kde je podána ucelená informace o zpracovaných metodách zjišťování kvalifikačních potřeb, a současně také zařazení analýzy deficitu míst v mateřských a základních školách v bilančních územních celcích,“ dodává. Samotné připomínky jsou vesměs technického rázu.

Právě nedostatek kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání je v současné době palčivým problémem pražského školství, a to vzhledem k masivní výstavbě v okrajových částech města. „V nadcházejících letech očekáváme nejvyšší relativní přírůstek obyvatelstva právě v těchto městských částech. Je proto nutné, a to i s ohledem na chystané zavedení povinné předškolní výchovy a plánované rozšíření okruhu dětí, jimž bude garantováno místo v mateřské škole, urychleně reagovat na současné i v budoucnu hrozící kapacitní deficity,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr Dolínek. Za tímto účelem stanovuje dlouhodobý záměr celou řadu priorit a cílů, a to například otevírání nových tříd mateřských škol ve stávajících objektech, tvorba detašovaných pracovišť v budovách základních škol či podpora výstavby nových objektů a přístaveb pro potřeby mateřských a základních škol v místech dlouhodobé potřeby. „Všechny tyto priority si vyžádají výrazné investice, které chceme pokrýt jak z rozpočtu hlavního města a městských částí, tak z prostředků operačních programů,“ říká Dolínek.

Dlouhodobý záměr se obšírně věnuje též podpoře odborného vzdělávání. Hlavní město bude i v nadcházejícím období podporovat aktivity vedoucí k popularizaci oborů vzdělání s výučním listem, technických a nehumanitních oborů s maturitní zkouškou a v neposlední řadě též aktivity vedoucí k posílení spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery. „Hodláme pokračovat v podpoře odborného vzdělávání, a to i za využití prostředků z evropských fondů. V minulém roce jsme například spustili třetí fázi projektu ‚Řemeslo žije!‘ v rámci dobíhajícího programového období, a i v rámci současného období chceme zapojit prostředky z fondů na podporu vzdělávání v hlavním městě. Budeme navíc optimalizovat nabídku vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce, abychom maximálně předcházeli nezaměstnanosti čerstvých absolventů,“ vysvětluje zastupitelka Ropková.

Další prioritou města v oblasti školství je i další zlepšování klimatu ve školách. „Naším cílem je efektivní předcházení sociálně patologickým jevům, a to například za pomoci rozšiřování spolupráce škol s rodiči, metodické podpory psychologů, podpory multikulturní výchovy, prevence kriminality či dlouhodobého monitoringu sociálního klimatu ve školách. Už v minulém roce jsme zavedli zvláštní dotační program na prevenci sociálního vyloučení ve školách, který hodláme dále rozšiřovat právě v souladu se stanovenými prioritami,“ uvedl náměstek primátorky Dolínek.

Významným tématem pro nadcházející období platnosti dlouhodobého záměru je též modernizace vybavení škol a školských zařízení. „Kromě nutných oprav školských budov je nutné soustavně pracovat na modernizaci jejich vybavení, abychom vyhověli požadavku na konkurenceschopnost pražského školství. Za tímto účelem bude hlavní město podporovat vybavování odborných i běžných učeben moderním technickým a specifickým vybavením pro výuku a dále například modernizovat tělocvičny a hřiště,“ komentuje Ropková.

Dlouhodobý záměr se v neposlední řadě věnuje i celoživotnímu učení a dalšímu vzdělávání. Školy mohou využívat svůj potenciál rovněž pro další vzdělávání dospělých a nabízet odborné kurzy a rekvalifikace pro širokou veřejnost. „Za tímto účelem hodláme například podporovat centra celoživotního vzdělávání a i nadále otevírat základní umělecké školy seniorům, jak jsme si úspěšně vyzkoušeli v případě mimořádně oblíbené Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy,“ dodává zastupitelka Ropková.

Dlouhodobý záměr bude po schválení zveřejněn na webových stránkách hlavního města Prahy.