Předváděčky ve znamení nekalých praktik a odírání seniorů

Předváděčky ve znamení nekalých praktik a odírání seniorů

(Závěrečná zpráva za rok 2015)

Výsledky kontrol organizovaných akcí zaznamenaly dílčí úspěch, a to snížení počtu organizovaných akcí ve srovnání s rokem 2014 o třetinu, tj. z více než 27 tisíc na cca 18 tisíc oznámení. Nezměnilo se však chování některých podnikatelských subjektů, neboť nadále obcházely či dokonce vědomě porušovaly povinnosti pořadatelů předváděcích prodejních akcí. V průběhu 420 kontrol byly zjištěny nedostatky ve 339 z nich, tj. 80,7 %. Nejčastějším zjištěním bylo porušení zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí a dále užití zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně agresivních. Konání některých organizovaných akcí nebylo České obchodní inspekci vůbec oznámeno nebo nebylo oznámeno včas a se všemi stanovenými údaji, navíc některé  firmy nekomunikovaly nejen s kontrolními pracovníky, ale ani se spotřebiteli, marně se domáhajícími práva na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. V průběhu roku nabylo právní moci celkem 258 pokut v souhrnné výši 29 562 000 Kč. „Při stanovení výše pokut byl brán zřetel na vysokou míru společenské nebezpečnosti protiprávního jednání kontrolovaných osob. Spravedlivému postihu neujdou ani prodávající, kteří používali nové formy klamání spotřebitelů, k nimž patří například příslib získání platebních karet či poukázek v hodnotě desítek tisíc korun. Ty však účastníci akcí ani po uzavření smlouvy a uhrazení požadovaných finančních částek nikdy nedostali. Novela zákona o ochraně spotřebitele proto zakazuje pořadatelům organizovaných akcí, s účinností od 28. prosince 2015, mj. převzít od spotřebitele platbu před uplynutím lhůty 7 dnů od podpisu kupní smlouvy. Zda však toto opatření přispěje ke změně chování prodávajících, ukážou až výsledky kontrol v roce 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 420 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována pozornost hlavně plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí.

 

V průběhu roku přijala Česká obchodní inspekce přes tři stovky podání spotřebitelů, týkajících se organizovaných akcí. Nejvíce stížností se týkalo celkem cca 13 společností. Předmětem podání byla nejčastěji upozornění spotřebitelů na klamavé praktiky při prezentaci výrobků, včetně jejich vlastností a ceny, na fiktivní výhry, na problémy při odstoupení od kupní smlouvy a následné žádosti o vrácení peněz nebo vázání dárků přislíbených účastníkům akce na uzavření kupní smlouvy.  Často se spotřebitelé, pořadatelem telefonicky pozvaní na „převzetí dárku nebo ceny“, dotazovali na „legálnost“ konkrétní akce, tj. zda byla řádně nahlášena, a zasílali pozvánky s neúplnými nebo nepravdivými údaji k prověření. Při šetření podání spotřebitelů, týkajících se organizovaných akcí, prokázali inspektoři porušení obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI v 96 případech (34,4 %).

 

Předváděcí (organizované) prodejní akce – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 238 210 88,2 %
Jihočeský a Vysočina 39 36 92,3 %
Plzeňský a Karlovarský 21 11 52,4 %
Ústecký a Liberecký 54 36 66,7 %
Královéhradecký a Pardubický 18 14 77,8 %
Jihomoravský a Zlínský 17 14 82,4 %
Moravskoslezský a Olomoucký 33 18 54,5 %
Celkem 420 339 80,7 %

 

Z celkového počtu 420 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 339 kontrolách, tj. v 80,7 % kontrol, což je poměr zjištění srovnatelný s rokem 2014. Pokles celkového počtu kontrol byl ovlivněn změnou taktiky řady prodávajících, kteří přešli z plošně rozdávaných letáků na adresné pozvánky, jejichž získání stálo kontrolní pracovníky více úsilí. Vysoké procento zjištění je do jisté míry výsledkem kontrol cíleně zaměřených na problémové firmy, které byly vytipovány na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti a také ve spolupráce s jinými orgány a spotřebiteli.

 

Vlastní kontroly probíhaly několika způsoby. Za přímé účasti kontrolních pracovníků na předváděcích prodejních akcích proběhlo celkem 236 kontrol, při nichž bylo porušení zákona prokázáno ve 169 kontrolních případech (71,6 %). Na základě zaslaných oznámení či dokumentace získané od spotřebitelů, případně s využitím výpovědí svědků, bylo provedeno celkem 184 kontrol a porušení zákonných povinností bylo zjištěno ve 170 případech (92,4 %).

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření a sankce

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • nejčastěji kontrolované osoby nedodržely oznamovací povinnosti související s pořádáním organizovaných akcí (§ 20), jejichž porušení bylo zjištěno ve 216 případech. Z  rozboru vyplývá, že v 92 případech prodávající neoznámili České obchodní inspekci konání organizované akce ve stanoveném rozsahu, nepravdivé nebo neúplné informace v oznámení uvedli v 79 případech a ve 45 případech neoznámili konání organizované akce nejpozději 10 pracovních dnů před datem jejího konání
  • povinnost uvádět v pozvání k účasti na organizované akce stanovené údaje (§ 20a) porušili prodávající ve 172 případech. Nejčastěji chyběl časový harmonogram akce, identifikace nabízených či propagovaných výrobků nebo byli spotřebitelé přímo klamavě informováni o náplni předváděcí akce
  • použití některé z forem nekalých obchodních praktik prokázali inspektoři ve 178 případech. Většinou (169 z nich) se jednalo o klamavé obchodní praktiky, kdy například prodávající uváděli zavádějící nebo nepravdivé informace, týkající se práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, nebo vůbec neinformovali spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. K dalším zjištěním patřilo uvádění nepravdivých údajů o velikosti firmy (aby působila dojmem zavedené a solidní společnosti), nepravdivé tvrzení prodávajícího o možnosti účtovat si při odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě paušální náhradu nebo také nepravdivé informování spotřebitelů o lhůtě na vrácení zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy ze zákona
  • použití agresívních obchodních praktik při předváděcích akcích (§ 5b odst. 1), bylo prokázáno v 9 případech. Prodávající v těchto případech většinou při prezentaci vytvářeli dojem, že někteří účastníci akce vyhráli nebo vyhrají, pokud budou jednat určitým způsobem, ačkoli pro získání výhry nebo výhody musel spotřebitel vynaložit nemalou finanční částku nebo jiný výdaj
  • neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a porušení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace (§§ 13 a 19) bylo prokázáno při 27 kontrolách
  • další porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjišťována v minimálním rozsahu.

 

Situace se oproti roku 2014 nijak nezměnila ani v průběhu samotných kontrol, neboť ve 120 případech kontrolované osoby neumožnily inspektorům provedení kontroly, případně jim neposkytly v jejím průběhu kontrole potřebnou součinnost (porušení zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Nedostatky v plnění povinností stanovených dalšími obecně závaznými právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI byly zjištěny pouze omezeně.

 

Na základě zjištěných a prokázaných nedostatků bylo v roce 2015 v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 258 pokut v souhrnné výši 29 562 000 Kč. Při stanovení výše sankcí byl brán zřetel na vysokou míru společenské nebezpečnosti protiprávního jednání kontrolovaných subjektů a také na to, že cílovou skupinou pořadatelů předváděcích prodejních akcí a následně obětmi jejich podnikatelské činnosti jsou převážně senioři, zvlášť zranitelná skupina spotřebitelů vzhledem k jejich věku a omezené schopnosti bránit se nekalým obchodním praktikám prodávajících.

 

Závěr

Výsledky kontrol organizovaných prodejních akcí v roce 2015 vyzní do značné míry pozitivně v případě, budou-li hodnoceny pouze na základě srovnání počtu oznámených organizovaných akcí. Počet oznámení zaslaných České obchodní inspekci zaznamenal pokles o plnou třetinu (jen mírně přesáhl 18 200 akcí, oproti oznámení 27 600 prodejních akcí v roce 2014). Poměr a obsah správních deliktů páchaných kontrolovanými subjekty však zůstal téměř nezměněn. Některé podnikatelské subjekty opakovaně obcházely či dokonce vědomě porušovaly právní předpisy, upravující povinnosti pořadatelů předváděcích prodejních akcí. Konání některých organizovaných akcí nebylo České obchodní inspekci vůbec oznámeny, některé kontrolované firmy nekomunikovaly nejen s kontrolními pracovníky, ale ani se spotřebiteli, kteří se marně domáhali zákonného nároku na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Inspektoři rovněž zjistili nové formy nekalých obchodních praktik, mezi nimi například lákání na „výhry“ platebních karet či poukázek v hodnotě 80 až 200 tisíc korun. Přestože jejich získání bylo podmíněno uzavřením kupní smlouvy na předváděné zboží, ani po uzavření smlouvy a úhradě požadované částky nebyly spotřebitelům přislíbené platební karty ani poukázky nikdy předány. Podaří-li se v roce 2016 díky novele zákona o ochraně spotřebitele zásadním způsobem změnit chování pořadatelů organizovaných akcí prostřednictvím odložených plateb, ukážou až výsledky kontrol v dalším období.

 

Organizátoři předváděcích akcí

podle nejvyšších uložených pokut v právní moci v roce 2015:

Subjekt Souhrnná výše pokut
PNEUBOTKY, s.r.o. 28621280 5 340 000 Kč
TZ Transport, s.r.o. 27275191 3 950 000 Kč
SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o. 01519964 1 980 000 Kč
Happy Baby, s.r.o. 28403398 1 780 000 Kč
NEUMANN TOUR, s.r.o. 02740630 1 690 000 Kč
Aqua Activity, s.r.o. 01391950 1 400 000 Kč
Senior Fusion, s.r.o. 02666499 1 050 000 Kč
IQ TELESHOPPING, s.r.o. (QUACERO Invest s.r.o.) 03758443 980 000 Kč
Sweet Lucky, s.r.o. 24205397 865 000 Kč
Logimex eko, s.r.o. 28134532 850 000 Kč

Zdroj: Česká obchodní inspekce

 

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient