Při výběru malé zahradní techniky se pozornost vyplatí

 Při výběru malé zahradní techniky se pozornost vyplatí

S blížícím se jarem začínají zahrádkáři nejen vyhlížet počasí příznivější pro práci na zahradě, ale také zvažují, zda stará zahradní technika ještě bude sloužit nebo je potřeba některý ze strojů vyměnit za nový, případně chybějící dokoupit. Pokud se rozhodnou pro zahradní techniku se spalovacími motory, mohou jim k lepší orientaci při výběru napomoci poznatky České obchodní inspekce z dozorové akce, která probíhala v roce 2015U celkem 90 subjektů bylo zkontrolováno 115 typů výrobků malé zahradní techniky a porušení zjistili inspektoři v 10 případech u 10 typů výrobků. „Při této dozorové akci byly zjištěny zejména vady formálního charakteru, jako nedostatky v ES prohlášení o shodě, chybějící značení na výrobcích a závady v průvodní dokumentaci, např. chybějící český překlad. I když kontroly prokázaly, že jsou znalosti dovozců a výrobců o technických předpisech v oblasti malé zahradní mechanizace většinou na dobré úrovni, doporučuji spotřebitelům, aby ve vlastním zájmu při nákupu nepodcenili kontrolu značení výrobků a jejich vybavení doprovodnými návody a informacemi v českém jazyce. Mohou se tak vyhnout případným následným komplikacím při obsluze nebo údržbě zařízení,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Předmětem kontrolní akce České obchodní inspekce bylo prověřit u malé zahradní techniky, jak jsou plněny povinnosti při uvádění na trh a do prodeje uložené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Kontroly byly orientovány pouze na rotační travní sekačky, vyžínače, křovinořezy a vertikutátory poháněné spalovacím motorem, nikoliv elektromotorem. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda nejsou na český trh uváděny výrobky, které nesplňují stanovené požadavky na bezpečnost, a zda je k těmto výrobkům dodávána průvodní dokumentace.

 

Výrobky malé zahradní techniky, které jsou poháněny spalovacím motorem, jsou výrobky stanovené k posouzení shody v souladu s příslušnými nařízeními vlády – nařízení vlády (NV) č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/EC), kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, a navazujících NV č. 616/2006 Sb. (směrnice 2004/108/ES) – elektromagnetická kompatibilita, NV č. 9/2002 Sb. (směrnice 2000/14/ES) – emise hluku a NV č. 365/2005 Sb. (směrnice 97/68/ES) – emise výfukových plynů zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.

Kontroly průvodní dokumentace k výrobku

Jednotlivé kontroly byly provedeny zaměřeny na prověření, zda jsou uváděny na trh výrobky řádně označené a náležitě vybavené úplnou průvodní dokumentací v souladu se zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Celkem bylo v rámci 90 kontrol u 89 distributorů a 1 výrobce a zkontrolováno 115 typů výrobků.

 

Zjištěné nedostatky

 • u výrobků benzinová travní sekačka, typ G42S-A, model VeGA 42 SDX a benzínová travní sekačka, typ G46SHL-B, model VeGA 46 HWXV distributoři nepředložili ke kontrole návod k použití v původním jazyce (dle přílohy č. 1 k směrnici 2006/42/ES, o strojních zařízeních).
 • v ES prohlášení o shodě k výrobkům benzínová travní sekačka, typ G46SHL-B, model VeGA 46 HWXV, benzínová travní sekačka, typ G42SA, model VeGA 42 SDX a motorový vyžínač trávy, značka Active, model 4.5B, nebyl uveden stanovený údaj o naměřené hladině akustického výkonu/LWA (dle požadavku přílohy II. k směrnici 2000/14/ES, o emisích hluku).
 • u výrobku AL-KO Highline typ 46.5 SP – A chyběla informace o použití výrobku a montáži
 • u společnosti, která se označila za výrobce travní sekačky HECHT 5564 SB, model DYM 1579 S-3, Serial No. 1500085, nebyl návod na motor poskytnut v jazyce země určení, v tomto případě v češtině
 • u benzínové travní sekačky RIWALL PRO RPM 4220 bylo zjištěno, že v kopii prohlášení o shodě vystaveném 26. 11. 2014 je uvedena v seznamu technických předpisů a harmonizovaných norem neplatná ČSN EN 8351-A1 Zahradní stroje-Motorové žací stroje-Bezpečnost, 1999-01-01 (norma byla vydána dne 1. 12. 1998 s účinnosti od 1. 1. 1999 a její platnost skončila 1. 5. 2012).
 • prohlášení o shodě vydané výrobcem k benzínové travní sekačce GTM professional neobsahovalo odkaz na použité harmonizované normy (jak ukládá Směrnice EP a Rady 2006/42/ES ze dne 17. 5. 2006 o strojních zařízeních, příloha II.).

Nedostatky v dalším povinném značení kontrolovaných výrobků, požadovaném právními předpisy:

 • v ES prohlášení o shodě k výrobkům benzínová travní sekačka, typ G46SHL-B, model VeGA 46 HWXV, benzínová travní sekačka, typ G42SA, model VeGA 42 SDX a motorový vyžínač trávy, značka Active, model 4.5B nebyl uveden stanovený údaj o naměřené hladině akustického výkonu (LWA) dle požadavku směrnice o emisích hluku (2000/14/ES, přílohy II.)
 • návody k benzínové sekačce AL-KO Highline typ 46.5 SP-A neobsahovaly údaje o způsobu k užití výrobku, informace o způsobu údržby výrobku, rizicích spojených s užíváním výrobku, bezpečnostní upozorněni na rizika, která použití výrobků mohou vyvolat, upozornění na kategorie osob uživatelů, kteří mohou být při užití výrobku ohroženi. Dále nebyly uvedeny bezpečnostní informace na motoru sekačky
 • u rotační sekačky s pojezdem WORLD W55 3S s benzínovým motorem Briggs&Stratton 625 Series byly informace a výstrahy na strojním zařízení (stanovené přílohou č. 1, čl. 1.7.1 NV č. 176/2008 Sb.), uvedeny kombinací piktogramů a písemných informací a výstrah. Část těchto informací však byla uvedena pouze cizojazyčně, nikoliv v češtině, tj. úředním jazyce členského státu EU, kde bylo strojní zařízení uvedeno na trh nebo do provozu
 • prohlídkou motoru za asistence povinné osoby bylo u rotační sekačky VeGA 465 SDX s benzínovým motorem VeGA zjištěno, že na něm nebylo uvedeno kompletní povinné označení (dle § 8 a přílohy č. 1 a 6 NV č. 365/2005, o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů). Také na něm chyběla ES schvalovací značka, kterou je číslo ES schválení typu
 • další kontrolované výrobky, benzínová travní sekačka, typ G46SHL-B, model VeGA 46 HWXV, motorový vyžínač trávy Active, model 4.5B, a kombi systém pro údržbu zahrady 4 v 1 PROTECO Fusion, nebyly označeny číslem schválení ES typu (podle přílohy č. 6 směrnice 97/68/EC o emisích znečisťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů).

 

Přehled technických norem, které stanoví požadavky na malou zahradní techniku:

ČSN EN ISO 5395-1 Zahradní zařízení – Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje – Část 1: Terminologie a společné zkoušky.

ČSN EN ISO 5395-2 Zahradní zařízení – Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje – Část 2: Ručně vedené žací stroje.

ČSN EN ISO 14982 Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria.

ČSN EN ISO 11806-1 Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.

ČSN EN 13684+A3 Zahradní zařízení – Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku – Bezpečnost. 

Uložená opatření a sankce

V rámci kontrolní akce bylo uloženo třem kontrolovaným subjektům (2 distributorům a 1 výrobci) opatření dle zákona o kontrole, která byla v termínu splněna.

Čtyřem kontrolovaným subjektům (distributorům) bylo uloženo opatření dle zákona o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, aby přijali nezbytná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Na jeden druh sekačky, která nebyla vybavena návodem k motoru v českém jazyce, byl uložen zákaz distribuce po dobu potřebnou k provedení kontroly.

Ve dvou případech uložili inspektoři pro porušení zákona o ochraně spotřebitele pokuty příkazem vydaným na místě v celkové výši 3000 Kč a se čtyřmi kontrolovanými subjekty je vedeno správní řízení o uložení sankce pro porušení zákona o technických požadavcích na výrobky.

 

Závěr

Při dozorové akci České obchodní inspekce zaměřené na malé zahradní stroje se spalovacím motorem nebyly v roce 2015 zjištěny závažné nedostatky v povinném označení výrobků. Všechny kontrolované výrobky byly vybaveny stanoveným označením „CE“. Inspektoři zjistili formální nedostatky v ES prohlášení o shodě, chybějící značení na výrobcích a závady v průvodní dokumentaci. Kontrolovaným subjektům byla uložena příslušná opatření k odstranění vad. Výsledky většiny kontrol prokázaly, že z hlediska dostatečných informací pro bezpečné používání vybraných druhů výrobků jsou znalosti výrobců a dovozců v dodržování technických předpisů, vztahujících se k malé zahradní technice, na dobré úrovni.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient