Spotřebitelské úvěry – klamavá reklama a neúplné informace

Spotřebitelské úvěry – klamavá reklama a neúplné informace

Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje povinnosti poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a také postihuje oblast reklamy a nabídky těchto úvěrů. Reklamní nabídka je velmi různorodá, stejně jako jednotlivé kontrolované úvěrové smlouvy, uzavírané spotřebiteli s různými subjekty z nebankovního sektoru, což klade značné nároky jak na čas, tak i odbornost kontrolních pracovníků. V průběhu 258 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy v téměř 2/3 případech, zákon o spotřebitelském úvěru porušilo 40 % kontrolovaných subjektů. V roce 2015 pokračovali inspektoři v kontrolách zahájených již v roce 2014 a další kontroly, které nebyly v hodnoceném období uzavřeny, přecházejí do roku 2016. Věřitelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů bylo v průběhu roku za prokázané správní delikty pravomocně uloženo 176 pokut v souhrnné výši přesahující 9,5 milionu korun. „Nedostatky byly opětovně zjištěny nejen při nabídce spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou šířenou zejména prostřednictvím internetu, ale i v předsmluvních a smluvních informacích poskytovaných spotřebiteli v nedostatečném rozsahu. I přes určité snížení poměru zjištěných nedostatků budeme v roce 2016 oblast spotřebitelských úvěrů nadále kontrolovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování podmínek, stanovených poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 258 kontrol. Právnické osoby byly kontrolovány ve 186 případech a v 72 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 176 osob jako zprostředkovatelé, 68 osob jako poskytovatelé spotřebitelského úvěru (věřitelé) a 14 kontrolovaných osob se zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby.

 

Kontroly spotřebitelského úvěru – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
celkem 145/2010*) celkem 145/2010*)
Středočeský a Hl. město Praha 39 27 18 69,2 % 46,2 %
Jihočeský a Vysočina 41 17 12 41,5 % 29,3 %
Plzeňský a Karlovarský 28 22 9 78,6 % 32,1 %
Ústecký a Liberecký 55 22 19 40,0 % 34,5 %
Královéhradecký a Pardubický 34 31 5 91,2 % 14,7 %
Jihomoravský a Zlínský 35 22 20 62,9 % 57,1 %
Moravskoslezský a Olomoucký 26 23 22 88,5 % 84,6 %
Celkem 258 164 105 63,6 % 40,7 %

*) Zjištěná porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

 

Z tabulkového přehledu vyplývá, že 164 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 63,6 % z celkového počtu a z toho porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno ve 105 případech, tj. ve 40,7 % ze všech kontrol.

Od spotřebitelů bylo přijato přes 250 podání, týkajících se zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru, včetně reklamy, nebo již uzavřených smluv. Žádali o prověření oprávněnosti poplatků, výše RPSN, splátek, upozorňovali na problémy s odstoupením od smlouvy, na klamavé obchodní praktiky, lichvu… Šetřením podnětů bylo prokázáno v téměř 20 % kontrolovaných subjektů porušení obecně závazných právních předpisů dozorovaných ČOI.

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • nejčastěji bylo zjištěno porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), a to ve 40 případech
 • zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1) – 38 kontrol
 • chybné uvedení některých náležitostí ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr nebo jejich úplná absence (§ 6 odst. 1, příl. 3). Jednalo se zejména o informace vztahující se k celkové částce splatné spotřebitelem; k roční procentní sazbě nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr a k veškerým předpokladům použitým pro její výpočet; o informace o výpůjční úrokové sazbě, ale i o informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se spotřebitelský úvěr sjednává, nebo nebyl uveden příslušný orgán dozoru – zjištěno v 31 případech
 • neposkytnutí předsmluvních informací spotřebiteli a jejich náležitého vysvětlení před uzavřením úvěrové smlouvy (§ 5 odst. 1, 2, 4, 6). Inspektoři zjistili, že v některých případech spotřebitel neobdržel žádné předsmluvní informace, případně byly poskytnuté informace neúplné, neboť neobsahovaly celkovou částku splatnou spotřebitelem, hodnotu RPSN, která musí být vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu, výpůjční úrokovou sazbu a další – 19 případů
 • věřitelé před uzavřením smlouvy, ve které se sjednával spotřebitelský úvěr, neposoudili s odbornou péčí schopnost spotřebitele tento úvěr splácet (§ 9 odst. 1) – prokázáno ve 14 případech
 • zprostředkovatelé požadovali zaplacení odměny za zprostředkovatelskou činnost v rozporu se zákonem dříve, než spotřebitele vyrozuměli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku své zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které oslovili (§ 17 odst. 2) – 9 porušení
 • věřitel požadoval při předčasném splacení úvěru po spotřebiteli náhradu nákladů vyšší než 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru (§ 15 odst. 3) v jednom případě
 • zakázané použití telefonního čísla pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou 95 Kč za 1 minutu (§ 18b) bylo v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace prokázáno v jednom případě.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů:

Provedenými kontrolami bylo v roce 2015 zjištěno, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen celkem v 86 případech:

 • porušování zákazu používání nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 49 případech. Věřitel např. na svých webových stránkách uváděl nepravdivé informace o počtu klientů, včetně konkrétních jmen a výše zapůjčené částky, s nimiž údajně uzavřel smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr. Tyto údaje kontrolovaná osoba průběžně měnila a na žádost inspektorů o doložení konkrétních smluv sdělila, že se jedná jen o reklamu a že žádnou takovou smlouvu neuzavřela
 • prodávající řádně neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o cenách prodávaných výrobků či poskytovaných služeb (§ 12) – 11 zjištění
 • porušení informačních povinností prodávajících (§ 11) bylo prokázáno v 7 případech
 • porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele se týkalo 19 zjištění.

Porušení jiných obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce bylo celkem zjištěno ve 25 případech.

Na základě výše specifikovaných správních deliktů bylo kontrolovaným subjektům, které v rámci své podnikatelské činnosti nabízejí, zprostředkují nebo poskytují spotřebitelský úvěr, pravomocně uloženo v průběhu roku 2015 celkem 176 pokut v souhrnné výši 9 544 500 Kč, řada z nich za správní delikty zjištěné při kontrolách zahájených v roce 2014. Z tohoto počtu bylo pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru uloženo 91 pokut v celkové výši 7 343 000 Kč, ve 4 případech se jednalo o souhrnné pokuty uložené za porušení zák. č. 145/2010 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb. ve výši 77 000 Kč, pro porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo uloženo 65 pokut ve výši 985 500 Kč. Dalších 16 pokut za celkem 1 139 000 Kč bylo uloženo pro porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI.

 

Závěr

Kontroly dodržování povinností, stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru zprostředkovatelům a poskytovatelům těchto úvěrů, jsou velmi náročné. Příprava na ně i samotný průběh šetření klade velké nároky na čas i odbornost kontrolních pracovníků. Důvodem je nejen různorodost reklamních nabídek, ale především rozmanitost a rozsah jednotlivých kontrolovaných úvěrových smluv, uzavíraných spotřebiteli se subjekty z nebankovního sektoru. Kontroly se prolínají i několika obdobími, což dokládá přesah kontrol z roku 2014 do roku 2015. Naopak některé z kontrol nebylo možné v roce jejich zahájení ukončit a šetření pokračuje v roce 2016. Četné zjištěné nedostatky se opětovně týkaly nabídky spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou šířenou zejména prostřednictvím webových stránek, a také poskytování, respektive neposkytování povinných předsmluvních a smluvních informací spotřebiteli. I přes snížení poměru zjištění v roce 2015 oproti roku 2014 (o 12 %), bude oblasti spotřebitelských úvěrů věnována Českou obchodní inspekcí náležitá pozornost i v roce 2016.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient