Záchranné vesty musí uživatele ochránit před utonutím

Záchranné vesty musí uživatele ochránit před utonutím

Česká obchodní inspekce  se v rámci projektu zaměřila na kontroly záchranných vest a plovacích pomůcek nabízených v tržní síti, které jsou určeny jako osobní ochranné prostředky pro osoby, zabývající se pracovními nebo volnočasovými činnostmi na vodě nebo v její blízkosti. Tyto vesty musí poskytnout osobě, která se ocitla ve vodě, přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím. V průběhu dozorové akce bylo kontrolováno 13 typů osobních vztlakových prostředků u 13 subjektů. U čtyř kontrolovaných typů výrobků byly zjištěny nedostatky v informacích poskytovaných výrobcem a ve třech případech bylo zjištěno, že výrobky byly vzhledem k datu jejich výroby označeny již neplatnou normou.

 

Předmětem kontroly České obchodní inspekce byly osobní vztlakové prostředky, které jsou v nabídce pro spotřebitele v tržní síti. Inspektoři ověřovali, zda tyto výrobky splňují technické požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Tyto výrobky jsou určeny pro osoby zabývající se činnostmi na vodě nebo v její blízkosti při práci nebo ve volném času, a proto musí poskytnout přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím osobě, která se ocitla ve vodě.

 

Hodnocení kontroly průvodní dokumentace k výrobku

Kontroly probíhaly u 12 distributorů a 1 výrobce a byly zaměřeny na osobní vztlakové prostředky, konkrétně na záchranné vesty úrovně účinnosti 100 (2 typy výroků) a plovací pomůcky úrovně účinnosti 50 (11 typů výrobků).  U těchto osobních ochranných prostředků byla kontrolována především průvodní dokumentace výrobků, tj. informace poskytované výrobcem, a dále značení těchto výrobků.

Všechny kontrolované výrobky byly opatřeny stanoveným označením CE v souladu s požadavky příslušného nařízení vlády. Zcela bez závad bylo 9 ze 13 typů kontrolovaných výrobků. U 4 výrobků byly zjištěny nedostatky v informacích poskytovaných výrobcem. Z toho ve 2 případech nebyly informace poskytnuté výrobcem přeloženy do jazyka členského státu, pro jehož trh byl osobní ochranný prostředek určen, tj. do češtiny, a ve 2 případech neměly informace poskytnuté výrobcem rozsah předepsaný příslušnou technickou normou (v návaznosti na nařízení vlády):

  • u plovací vesty X-TREME RENT (úroveň 50), přímo označené normou ČSN EN ISO 12402-5, bylo zjištěno, že informace týkající se pokynů pro skladování v přiložených písemných informacích, se neshodovaly s informacemi uvedenými přímo na výrobku
  • vesta X Elements Canoe zelená (úroveň 50 – plovací pomůcka), přímo označená normou ČSN EN ISO 12402-5, neměla v informacích poskytovaných výrobcem (tj. v písemných informacích přiložených k výrobku) uvedeno výrobní číslo a čtvrtletí/měsíc a rok výroby.

V obou případech bylo kontrolovaným osobám podle zákona o technických požadavcích na výrobky (§ 18 odst. 2 písm. b) zák. č. 22/1997 Sb.), termínovaným opatřením uloženo, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky, nebo aby neprodleně přijaly nezbytná opatření k nápravě. Distributoři ve stanoveném termínu odstranění zjištěných závad zajistili, proto jim nebylo uloženo sankční opatření. V prvním případě byl výrobek vrácen dodavateli, druhý distributor předložil kontrolním pracovníkům dokument, tj. písemné informace poskytované výrobcem, se všemi náležitostmi.

  • vestu JET PRO (úroveň 50), přímo označenou normou ČSN EN ISO 12402-5 distributor stáhl z prodeje, neboť výrobek nebyl vybaven informacemi, které poskytl výrobce (ve smyslu bodu 1.4 Přílohy č. 2 NV č. 21/2003 Sb.), v českém jazyce, tj. v jazyce členského státu EU, pro jehož trh byl osobní ochranný prostředek určen
  • u výrobku PANAREA art. 6043 (záchranná vesta úroveň 100), který byl přímo označen normou EN 395:1994/A1:2000, byl zjištěn stejný nedostatek jako u výrobku JET PRO výše. Také tento výrobek distributor stáhl z prodeje.

V obou uvedených případech bylo jednání distributorů kvalifikováno jako porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, neboť nezabránili distribuci stanoveného výrobku, který zjevně nesplňoval požadavky zákona (§ 13 odst. 9 zák. č. 22/1997 Sb.). Za tento správního delikt byla kontrolovaným osobám uložena pokuta příkazem na místě.

Při kontrole osobních vztlakových prostředků byly využívány příslušné předmětové technické normy, které specifikují požadavky pro značení výrobků a také informace, poskytované výrobcem písemnou formou, tj. vysvětlujícím letákem, které mají být přiloženy k výrobku. Vzhledem k tomu, že osobní vztlakové prostředky jsou výrobky určené k ochraně života uživatele, jsou i požadavky na značení výrobků a informace poskytované výrobcem, dané předmětovou harmonizovanou normou, velmi konkrétní a v některých bodech i duplicitní. Například předepsané údaje, které jsou uvedeny přímo na výrobku, musí být uvedeny i v písemných informacích.

 

Další zjištěné nedostatky

Ve 3 případech bylo zjištěno, že výrobek byl označen již neplatnou normou vzhledem k datu výroby uvedenému také na výrobku. V 1 případě se jednalo o normu EN 393:1996, zrušenou v roce 2007, avšak výrobek, který byl normou označen, byl vyroben v roce 2009. Ve 2 případech se jednalo o normu EN 395:1994/A1:2000, také zrušenou v roce 2007, ale výrobky byly označeny rokem výroby 2008 a 2010.

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce uložila dvěma kontrolovaným subjektům – distributorům plovací vesty X-TREME RENT a vesty X Elements Canoe (zelené) termínované opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Dalším dvěma kontrolovaným subjektům, které nezabránily distribuci stanovených výrobků, zjevně nesplňujících požadavky zákona pro uvedení na trh, konkrétně vesty JET PRO a vesty PANAREA art. 6043, byly uloženy pokuty příkazem na místě v celkové výši 4000 Kč.

 

Závěr

V rámci kontrolního projektu stanovených výrobků – osobních vztlakových prostředků zjistila Česká obchodní inspekce nedostatky u téměř třetiny kontrolovaných typů výrobků. Výsledky kontrol osobních ochranných prostředků prokázaly, jak je důležité důsledně dodržovat značení konkrétního výrobku v souladu s předmětovou harmonizovanou normou v případech, kdy se k příslušné normě výrobce přihlásí.

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient