ZÁKON O OBALECH BYL LONI PORUŠOVÁN MÉNĚ

ZÁKON O OBALECH BYL LONI PORUŠOVÁN MÉNĚ

Na projektu České obchodní inspekce, jehož cílem bylo ověřit, jak osoby uvádějící obaly na trh a do oběhu dodržují povinnosti stanovené zákonem o obalech a zákonem o ochraně spotřebitele pro nakládání s vratnými zálohovanými obaly, se podílely všechny inspektoráty. Celkem bylo v období od března do konce listopadu 2015 provedeno 1204 kontrol a nedostatky byly zjištěny celkem ve 164 případech. Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty režim výkupu vratných zálohovaných obalů stanovený zákonem o ochraně spotřebitele. Porušení povinností vyplývajících ze zákona o obalech pro uvádění obalů na trh a do oběhu bylo zjištěno pouze ve 3,2 % kontrol. Za zjištěná porušení zákona o obalech bylo uloženo celkem 30 pokut v souhrnné výši 100 500 Kč. Další pokuty za nedostatky v režimu výkupu vratných zálohovaných obalů ve výši 152 000 Kč byly uloženy nejméně v 86 případech, a to včetně jiných porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Počet kontrol zaměřených na subjekty uvádějící obaly na trh a do oběhu byl oproti roku 2014 zvýšen na více než dvojnásobek, a přesto byl poměr nedostatků podstatně nižší. Podle výsledků kontrolní akce lze usuzovat na určité zlepšení při plnění povinností, stanovených zákonem o obalech. Zatím však nedošlo ke změně k lepšímu v informacích pro spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. S porušením této povinnosti, a tím i zákona o ochraně spotřebitele, se setkali inspektoři v každé desáté kontrolované provozovně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Plnění povinností dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (§§ 5 a 9), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 18), kontrolovali pracovníci všech inspektorátů na celém území České republiky v rámci kontrolního projektu České obchodní inspekce zejména u osob uvádějících obaly do oběhu. Kontroly probíhaly kromě obchodních řetězců také v dalších provozovnách s příslušným sortimentem i u podnikatelských subjektů, které uvádějí obaly na trh.

 

Výsledky kontrolní akce

  počet kontrol zjištěná porušení
zákona o obalech zák. o ochraně spotřebitele
celkem uvádění obalů na trh uvádění obalů do oběhu
§ 5 § 9 odst. 4 § 9 odst. 5 § 9 odst. 10 celkem § 18
Počet 1204 28 1176 4 4 1 29 38 126
% 100 %  2,3 % 97,7 0,3 % 0,3 % 0,01 % 2,4 % 3,2 % 10,5 %

 

 

 

V období od 13. 3. do 30. 11. 2015 bylo provedeno celkem 1204 kontrol, z toho 1176 kontrol u osob uvádějících obaly do oběhu (u prodávajících), a 28 kontrol u osob uvádějících obaly na trh.

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, byla zjištěna ve 38 případech, tj. 3,2 % z celkového počtu kontrol v rámci kontrolní akce.

 

Porušení zjištěná u subjektů, uvádějících obaly do oběhu:

  • povinnost vykupovat vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4) porušily kontrolované osoby ve 4 případech
  • kontrolovaná osoba při prodeji výrobků ve vratných zálohovaných obalech spotřebiteli nezajistila, aby vratné zálohované obaly byly v provozovně vykupovány po celou provozní dobu (§ 9 odst. 5) – 1 porušení
  • porušení povinnosti nabízet stejné nápoje ve vratných zálohovaných obalech souběžně s prodejem těchto nápojů v nevratných obalech v provozovnách, které mají prodejní plochu 200 m2 a větší (§ 9 odst. 10), zjistili inspektoři ve 29 případech.

Porušení zjištěná u subjektů, uvádějících obaly na trh:

Během akce bylo provedeno 28 kontrol u výrobců a dovozců. Z toho celkově v 4 případech došlo k porušení § 5 zákona o obalech, tj. kontrolovaná osoba nepředložila na požádání kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a § 4 zákona o obalech či průkazně neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a § 4 zákona o obalech.

 

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u 126 kontrolovaných subjektů (tj. v 10,5 % kontrol):

  • v době kontroly nebyli spotřebitelé prodávajícími informováni o finanční částce za výkup vratných zálohovaných obalů (§ 18 odst. 1) ve 126 případech, tj. 10,5 %.

Za porušení zákona o obalech bylo pravomocně uloženo 30 pokut v celkové výši 100 500 Kč. Další pokuty pak byly uloženy v rámci zákona o ochraně spotřebitele, ovšem nikoliv jen za porušení informační povinnosti o ceně vratných zálohovaných obalů (§ 18, odst. 1). S ohledem na skutečnost, že řada pokut byla uložena i za porušení dalších ustanovení tohoto zákona, lze vyčíslit výši pokut uložených za porušení režimu výkupu vratných zálohovaných obalů jen orientačně. Pokuty ve výši 152 000 Kč byly uloženy za nedostatky v režimu výkupu vratných zálohovaných obalů nejméně v 86 případech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Porušení povinností stanovených zákonem o obalech byla v průběhu kontrolní akce České obchodní inspekce v roce 2015 zjišťována jak u osob uvádějící obaly do oběhu, tak i u osob uvádějících obaly na trh. Poměr těchto nedostatků však byl podstatně nižší než v roce 2014, a to i přes skutečnost, že počet kontrol byl inspektoráty navýšen na více než dvojnásobek. Zda budou pozitivní výsledky kontrol, z nichž lze obecně usuzovat na lepší dodržování požadavků daných zákonem o obalech, trvalé, však ukážou až výsledky kontrol v roce následujícím.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient