Kontroly poctivosti prodeje uhlí i jeho jakosti se závadami

Kontroly poctivosti prodeje uhlí i jeho jakosti se závadami

Kontrolní akce byla naplánována na 2. pololetí roku 2015, kdy většina spotřebitelů objednává uhlí a doplňuje zásoby paliv na zimní období. Kromě dodržování zásad poctivosti prodeje a dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly kontroly zaměřeny také na kontrolu kvalitativních ukazatelů přípustné úrovně znečišťování tuhých paliv v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně ovzduší a příslušnou prováděcí vyhláškou. V průběhu 116 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 52 případech (44,8 %). K ověření kvalitativních ukazatelů tuhých paliv bylo odebráno 14 vzorků hnědého uhlí. Laboratorní zkoušky byly rozšířeny o stanovení zrnitosti jednotlivých druhů uhlí a vyhodnoceny vzhledem k jakosti deklarované v produktových katalozích. „Při kontrolách prodeje uhlí porušovali prodávající nejčastěji zásady poctivosti tím, že dodávali spotřebitelům uhlí v menším objemu, ale účtovali množství paliva, které bylo objednáno. Kontrole jakosti nevyhovělo ze 14 odebraných vzorků 5 vzorků hnědého uhlí, u nichž bylo laboratorními zkouškami zjištěno, že nevyhověly deklarovaným parametrům zrnitosti, a tři z nich nevyhověly také dalším stanoveným jakostním ukazatelům. Většina šetření dosud probíhá, pokuty za necelých 40 000 korun byly uloženy pouze v 15 případech, a to za méně závažné správní delikty. Vzhledem k vysokému procentu zjištěných nedostatků i rostoucímu počtu stížností spotřebitelů budou kontroly prodeje tuhých paliv a jejich jakosti v roce pokračovat 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

 

V období od 17. 8. do 31. 12. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů, a to zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rozsahu kvalitativních ukazatelů stanovených dle bodu 2.1 přílohy č. 3 vyhlášky č. 415/2012  Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (dále jen vyhláška), ve vztahu ke kontrolám jakosti tuhých paliv, provedeno celkem 116 kontrol a porušení těchto předpisů bylo zjištěno při 52 kontrolách, tj. ve 44,8 %.

 

Kontroly tuhých paliv – rok 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 4 1 25,0 %
Jihočeský a Vysočina 12 1 8,3 %
Plzeňský a Karlovarský 18 10 55,6 %
Ústecký a Liberecký 40 24 60,0 %
Královéhradecký a Pardubický 15 5 33,3 %
Jihomoravský a Zlínský 12 4 33,3 %
Moravskoslezský a Olomoucký 15 4 26,7 %
Celkem 116 52 44,8 %

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Struktura porušení zákona o ochraně spotřebitele:

  • povinnost prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství, případně umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů (§ 3 odst. 1 písm. a), porušili prodávající ve 37 případech
  • nedostatky v poskytování povinných informací při prodeji výrobků (§ 10 odst.), byly zjištěny při 7 kontrolách
  • o ceně nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb nebyl spotřebitel řádně informován (§ 12), v 6 případech
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Porušení dalších obecně závazných právních předpisů:

Porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bylo zjištěno ve 3 případech.

Na základě zjištěných nedostatků bylo ve sledovaném období pravomocně uloženo za méně závažná porušení 15 pokut v celkové hodnotě 36 000 Kč, a to ve většině případů příkazem na místě. Další šetření nebyla dosud ukončena.

 

Kontrola jakosti tuhých paliv

(Výsledky laboratorních zkoušek odebraných vzorků hnědého uhlí)

 

Kontrolní akce byla zaměřena také na kontrolu kvality tuhých paliv podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Laboratorní zkoušky vzorků byly rozšířeny o stanovení zrnitosti jednotlivých druhů uhlí (podsítné, nadsítné, prach) a vyhodnoceny vzhledem k  jakosti uhlí, deklarované výrobci v produktových katalozích.

V průběhu kontrolní akce bylo odebráno celkem 14 vzorků uhlí, vždy 2 vzorky v rámci každého inspektorátu ČOI. Z výsledků laboratorních zkoušek vyplynulo, že zrnitosti, deklarované v produktových katalozích, nevyhovělo 5 odebraných vzorků jednotlivých druhů uhlí:

  • 1. vzorek hnědého uhlí překročil maximální přípustnou hodnotu podsítného 20-40 mm a dále překročil i hodnotu měrné sirnatosti, čímž nesplnil požadavky vyhlášky. Pro měrnou sirnatost je stanovena maximální hodnota 0,65g/MJ, rozborem však byla zjištěna hodnota 1,24g/MJ;
  • 2. vzorek hnědého uhlí nesplnil požadavky vyhlášky nadlimitní hodnotou měrné sirnatosti a obsahu popela. Na základě rozboru zrnitosti bylo dále zjištěno, že posuzovaný vzorek překročil výrobcem deklarovaný maximální přípustný limit 15 % na kvalitu uhlí v parametru podsítné 10-25 mm;
  • 3. vzorek hnědého uhlí nesplnil deklarovaný limit na kvalitu uhlí v parametru podsítné 10-25 mm, neboť v tomto parametru překročil výrobcem deklarovanou maximální přípustnou hodnotu 15 %;
  • 4. vzorek hnědého uhlí vykázal nadlimitní hodnotu obsahu popela a nesplnil tak požadavky dle vyhlášky, ani výrobcem deklarované limity na kvalitu uhlí v parametru podsítné 20-40 mm;
  • 5. vzorek hnědého uhlí nesplnil deklarované limity na kvalitu uhlí v parametru podsítné, kdy v katalogu bylo uváděno u zrnitosti 10-25mm jeho maximum 15 %.

 

Závěr

Vzhledem k nepříznivým výsledkům kontrol prodeje tuhých paliv i laboratorních rozborů odebraných vzorků, při nichž byly zjištěny četné nedostatky, a také s ohledem  na rostoucí počet stížností a podnětů od spotřebitelů, bude akce zaměřená na tuhá paliva zařazena do plánu kontrol i v roce 2016.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient