Kontroly pyrotechniky prokázaly četné nedostatky

Kontroly pyrotechniky prokázaly četné nedostatky

V průběhu druhé poloviny prosince 2015 zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 216 prodejních míst s nabídkou pyrotechnických předmětů a nedostatky inspektoři zjistili ve více než třetině z nich. Zákaz prodeje vydali na 3066 kusů pyrotechnických výrobků za cca 120 tisíc korun, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 25 pokut v celkové výši 92 000 Kč a další pokuty budou uloženy v rámci správních řízení. „Inspektoři zjistili, že kromě povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele porušili prodávající také zákon o pyrotechnice i zákon o střelných zbraních a střelivu. V rozporu s těmito zákony nabízeli pyrotechnické výrobky bez označení a bez uvedení příslušné kategorie nebezpečnosti. Výrobky nebyly vybaveny návodem k použití v českém jazyce ani údajem o věkové hranici, kterou je prodej určitých druhů pyrotechniky limitován. Výsledky kontrol potvrdily, že někteří prodejci pyrotechniky platnou legislativu nedodržují, a proto je třeba akci zaměřenou na tento rizikový sortiment v roce 2016 zopakovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V období od 15. 12. do 31. 12. 2015 proběhla celoplošná kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřená na nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků, a to v rozsahu pravomocí stanovených právními předpisy.

Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky, obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, které jsou určeny k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí.

Cílem kontrol bylo ověřit, jak fyzické a právnické osoby dodržují při nabídce, prodeji a skladování pyrotechnických výrobků povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Při kontrolách pyrotechnických výrobků se postupovalo dle data jejich uvedení na trh, a to buď z právní úpravy zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, nebo ze zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který nabyl účinnosti dne 4. 9. 2015. Součástí kontrol bylo i ověření dodržování požadavků zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Jak vyplývá z následující tabulky, porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 75 z celkem 216 provedených kontrol prodeje pyrotechnických předmětů, což představuje 34,7 %.

 

Kontroly pyrotechniky (15. – 31. 12. 2015)  
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %  
 
Středočeský a Hl. město Praha 40 4 10,0 %  
Jihočeský a Vysočina 27 10 37,0 %  
Plzeňský a Karlovarský 13 9 69,2 %  
Ústecký a Liberecký 46 20 43,5 %  
Královéhradecký a Pardubický 27 10 37,0 %  
Jihomoravský a Zlínský 18 11 61,1 %  
Moravskoslezský a Olomoucký 45 11 24,4 %  
Celkem 216 75 34,7 %  

 

V rámci této kontrolní akce, zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných právních norem při nabídce, prodeji, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky, bylo využito spolupráce s dalšími orgány státní správy, a to celkem v 99 případech; nejčastěji s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a při několika kontrolách také s příslušníky celní správy, cizineckou policií a živnostenskými úřady.

 

Zjištěné nedostatky, uložená opatření a sankce

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v 86 případech:

  • nejčastěji prodávající nevydali na vyžádání spotřebitele doklad o zakoupení výrobku se všemi náležitostmi (§ 16 odst. 1) – ve 29 případech
  • povinnost informovat spotřebitele o cenách nabízených výrobků v souladu s cenovými předpisy (§ 12) porušilo 23 prodávajících
  • nedostatky v informačních povinnostech – údajích o výrobci/dovozci, ve značení výrobku, informacích o bezpečném užívání a zacházení s nimi… (§§ 9-11), byly zjištěny ve 21 případech
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, porušili prodávající v 18 případech. Inspektoři zjistili prodej pyrotechniky, která nebyla označena značkou CE, na výrobcích nebyla uvedena kategorie, výrobky nebyly opatřeny návodem k použití v českém jazyce ani údajem o věkové hranici, pod níž je zakázáno pyrotechnický výrobek spotřebiteli prodat.

V rámci akce bylo také zjištěno porušení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, a to v 7 případech. Zjištění, která nenáležela do působnosti České obchodní inspekce, byla předána Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

V průběhu kontrolní akce byl zakázán prodej 3066 kusů pyrotechnických výrobků v celkové hodnotě 117 774 Kč, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh (pro rozpor s uvedenými právními normami).

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo ve sledovaném období pravomocně uloženo 25 pokut v celkové výši 92 000 Kč. Další pokuty budou uloženy v rámci probíhajících správních řízení.

 

Závěr

Z výsledků kontrol nabídky, prodeje a skladování pyrotechnických předmětů, provedených v závěru roku 2015, vyplynulo, že část nedostatků měla formální charakter, např. nevydání dokladů o koupi a neseznámení s cenou. V téměř dvou desítkách případů však porušily kontrolované osoby zákon o pyrotechnice a v několika případech také zákon o zbraních a střelivu.  Vzhledem k tomu, že výsledky kontrol potvrdily časté nedodržování platných právních předpisů, je akce zaměřená na nabídku, prodej, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky zařazena do plánu kontrol České obchodní inspekce pro rok 2016.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient