Na peníze z předváděcí akce si musejí prodejci počkat 7 dní

Od 1. února platí novinka v zákoně o ochraně spotřebitele, která zakazuje prodejcům žádat peníze z uzavřené kupní smlouvy na předváděcí akci. Může peníze nebo jejich část žádat teprve až 7 dní poté.

Česká obchodní inspekce také pravomocně uložila společnosti Exen Trade s.r.o. pokutu ve výši 1 200 000 Kč za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. Jedná se o první milionovou pokutu v souvislosti s porušením této nové zákonné povinnosti platné od 1. února 2016. Inspektorům se podařilo prokázat přijetí hotovosti zástupcem kontrolované společnosti po předváděcí akci a to ve 4 případech. Ve dvou případech bylo na smlouvě uvedeno dokonce budoucí datum převzetí hotovosti.Takové jednání považuji za vědomé porušení a obcházení zákona, který byl přijat se zvláštním důrazem na ochranu spotřebitele a jeho majetku,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.Na peníze z předváděcí akce si musejí prodejci počkat 7 dní

 

Česká obchodní inspekce provedla od platnosti této novely zákona o ochraně spotřebitele (od 1. února 2016) celkem již 95 kontrol v souvislosti s novou povinností nepožadovat a nepřijímat platby na předváděcích akcích ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, se zjištěním bylo 21 z nich (22 %).  Pravomocně byly uloženy 2 pokuty společnosti Exen Trade s.r.o. (100 000 Kč, následně 1 200 000 Kč) a jedna pokuta společnosti BNM-MEDICAL (110 000 Kč), ostatní zjištění jsou momentálně řešena ve správním řízení.

 

Citace: § 20b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

(1) Prodávající, který v rámci organizované akce podle § 20 odst. 2 prodává výrobky nebo poskytuje služby, nesmí během této akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její části. Zákaz uvedený v první větě se vztahuje i na zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoliv jiný poplatek. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o odstoupení podle jiného právního předpisu44).

 

(2) Porušení povinnosti podle odstavce 1 se považuje za závažný způsob porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem ve smyslu živnostenského zákona.

 

Navíc společnost Exen Trade s.r.o. nesplnila ani zákonnou povinnost uvést v pozvánce na předváděcí akci úplnou informaci o předpokládaném časovém harmonogramu, chyběla identifikace výrobků, které měly být v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány a nebyla uvedena cena, za kterou hodlají výrobky nabízet. Chybělo jméno a příjmení zástupce právnické osoby, která akci pořádá, ve dvou případech bylo dokonce na pozvánce uvedeno nesprávné jméno společnosti a nesprávné IČ. Dále v jednom případě společnost neuvedla v kupní smlouvě datum jejího uzavření, čímž může dojít ke ztížení uplatnění práv odpovědnosti za vady výrobku, kdy spotřebitel nebude schopen bezpečně dopočítat končící lhůtu pro uplatnění těchto práv.

Pokuta ve výši 1,2 mil. Kč byla uložena v této výši vzhledem k prokazatelně vědomému obcházení zákona, kdy spotřebitele zástupci společnosti vozili domů se záměrem, že si tam řeknou o hotovost, ačkoli již několik měsíců je tato praxe ze zákona zakázána. Předpokládali totiž, že u spotřebitele doma budou „v bezpečí“ a jejich jednání Česká obchodní inspekce neodhalí.

Spotřebitel tak byl krácen na svých právech ponechat si finanční částku v delší zákonné lhůtě, která zároveň spotřebiteli usnadňuje proces odstoupení od smlouvy, kdy není třeba žádat zpět i zaplacenou finanční částku.

 

Celkem Česká obchodní inspekce za 1. pololetí roku 2016 zkontrolovala 217 předváděcích akcí, se zjištěním bylo 172 z nich (79,3 %). Právní moci ve sledovaném období nabyly pokuty celkem za 11 391 000 Kč.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient