Přebytek státního rozpočtu za 1. čtvrtletí činí 43,6 miliard

K 31.3.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 342,0 mld. Kč, celkové výdaje 298,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2015 vykázán přebytek 19,9 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 7,6 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst. Vykázané saldo tak představuje nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu za první čtvrtletí od roku 1993.

POKLADNÍ PLNĚNÍ ZA LEDEN – BŘEZEN 2016 (V MLD. KČ)
Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-březen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-březen
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 – 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 – 1
PŘÍJMY CELKEM 314,46 27,7 1 180,86 1 180,86 341,95 29,0 108,7 27,49
VÝDAJE CELKEM 294,55 23,8 1 250,86 1 250,86 298,35 23,9 101,3 3,81
SALDO 19,91 -19,9 -70,00 -70,00 43,60 . . 23,68

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 27,5 mld. Kč, tj. o 8,7 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 14,2 mld. Kč, tj. o 6,0 %. O 12,7 mld. Kč byly vyšší i příjmy z rozpočtu EU.

Inkaso DPH ve výši 53,2 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 3,0 mld. Kč, tj. o 4,2 %. Meziroční tempo růstu DPH přitom bylo ke konci března negativně ovlivněno snížením objemu zadržovaných odpočtů. V březnu 2015 dosahovala jejich výše 7,1 mld. Kč, v letošním březnu se snížily na 6,3 mld. Kč a meziročně tak bylo vyplaceno o cca 0,8 mld. Kč více.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč). Růst inkasa byl pozitivně ovlivněn růstem výdajů na spotřebu domácností a vládních institucí. Dále lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení. Prvotní výsledky zavedení kontrolního hlášení lze nejdříve očekávat až po prvním čtvrtletí tohoto roku, tj., v dubnu 2016. V tento měsíc již budou k dispozici kontrolní hlášení již od všech plátců DPH (měsíční i kvartální plátci).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 34,1 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkasospotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 17,6 mld. Kč při meziročního růstu o 0,7 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkasospotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 12,2 mld. Kč, což je meziročně o 1,8 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je nejen zvýšení sazeb daně od ledna 2016, ale patrně i rostoucí spotřeba cigaret, která dle údajů ČSÚ prolomila dlouhodobý klesající trend a v roce 2014 se zvýšila o 2,4 %. Je pravděpodobné, že i v letošním roce se do inkasa daně promítá rostoucí spotřeba cigaret.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj. o 6,7 %, zatím dosáhlo 23,0 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá o navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále i o nižší míru nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným. Také další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (pro rok 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 3,6 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 35,4 %. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 3,3 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více než v březnu 2015) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2015. Dosavadní vysoké plnění rozpočtu (na 212,5 %) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března. Na inkaso této daně bude mít v tomto roce pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, a to ve výši cca -0,2 mld. Kč, dále i znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 2,6 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 24,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 2,6 mld. Kč, tj. o 12,2 % a dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky. Rozpočet této daně pro rok 2016 je o 1,8 % nad inkasem roku 2015. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 22,4 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč více než v březnu 2015), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 2,9 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se na začátku letošního roku projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,1 % dosáhly 102,3 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 93,6 mld. Kč (meziroční růst o 13,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 78,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 12,7 mld. Kč tj. o 19,3 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

V průběhu března se také výrazněji projevily příjmy kapitoly VPS z finančního vypořádání předchozích let. Jejich meziroční nárůst ovlivnily především vratky nevyužitých prostředků souvisejících s dotacemi na obnovitelné zdroje energie ve výši 4,0 mld. Kč. Koncem března také proběhla splátka 250 mil. Kč ze strany VZP ve prospěch příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o třetí splátku z 1 mld. Kč půjčené VZP na základě usnesení vlády č. 882/2013 (v roce 2015 již splaceno 500 mil. Kč; poslední splátka ve výši zbývajících 250 mil. Kč je splatná do 30.9.2016).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 298,4 mld. Kč čerpané ke konci března 2016 byly o 3,8 mld. Kč, tj. o 1,3 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziročním růstu se podílely zejména výdaje na důchody (růst o 7,3 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.3.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 126,7 mld. Kč, což je o 7,7 mld. Kč více než na konci března 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 7,3 mld. Kč. V nárůstu se projevil zejména únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 39,3 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v březnu 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 29,6 mld. Kč. Šlo o dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,5 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 28,7 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 15,7 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,3 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 20,0 mld. Kč a byly vyšší o 0,2 mld. Kč než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 15,7 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 13,7 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 bude nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2016 přebytkem ve výši 43,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 23,7 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně zejména fakta na příjmové straně rozpočtu – růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 14,2 mld. Kč a růst EU příjmů o 12,7 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo přebytkem 15,9 mld. Kč (v březnu 2015 schodkem 2,7 mld. Kč), když příjmy činily 125,1 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 109,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 109,2 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 111,8 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném březnu o 16,0 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o 7,7 mld. Kč, vyšší příjmy z finančního vypořádání a také vyšší inkasa DPPO (o 2,4 mld. Kč), pojistného na sociální zabezpečení (o 1,8 mld. Kč) a DPH (o 1,3 mld. Kč). Na meziročně nižší výdaje v samotném březnu o 2,6 mld. Kč působily zejména nižší kapitálové výdaje o 4,0 mld. Kč.

 

přesný přehled najdete zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient