Předváděcích akcí je méně, ale nedostatků stále mnoho

Předváděcích akcí je méně, ale nedostatků stále mnoho

V 1. čtvrtletí 2016 provedla Česká obchodní inspekce celkem 113 kontrol souvisejících s organizovanými akcemi a přijala 218 oznámení o konání téměř 6 tisíc předváděcích prodejních akcí. Při bližším rozboru těchto oznámení jsou viditelné pozitivní výsledky přijatých zpřísnění příslušné legislativy a souběžně trvalého tlaku České obchodní inspekce na její dodržování. Vysoké procento těchto oznámení je od společností, s jejichž působením na trhu nejsou žádné zásadnější problémy. Nicméně provedené kontroly prokázaly naopak v 82 % nedostatky. V 1. čtvrtletí bylo pravomocně uloženo celkem 36 pokut v souhrnné výši téměř 5 milionů korun, další desítky řízení pokračují.  „Výsledky provedených kontrol opět potvrdily, že na trhu stále působí společnosti, které svoje podnikání postavily na klamání seniorů a porušování příslušné legislativy. Nové praktiky poškozování spotřebitelů souvisejí převážně s obcházením zákazu přijímat platby za nabízené zboží nebo služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Proto se do budoucna na kontrolu této praktiky zaměříme,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Předváděcí akce - 1Q 2016
Předváděcí akce – 1Q 2016

 

V období od 1. 1. do 31. 3. 2016 provedla Česká obchodní inspekce celkem 113 kontrol, při kterých inspektoři ověřovali podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresívních, používaných prodávajícími, věnovali zvýšenou pozornost hlavně plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí.

V rámci kontrolní akce probíhaly kontroly jednak za přímé účasti kontrolních pracovníků, další na základě dokumentace získané od spotřebitelů a v některých případech také s využitím výpovědí svědků. Těchto případů je však velmi málo. Z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 93 kontrolách, tj. v 82,3 % kontrol. Podíl jednotlivých inspektorátů a výsledky uvádí následující tabulka.

 

Předváděcí akce – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 52 39 75,0 %
Jihočeský a Vysočina 12 12 100,0 %
Plzeňský a Karlovarský 6 6 100,0 %
Ústecký a Liberecký 16 13 81,3 %
Královéhradecký a Pardubický 8 8 100,0 %
Jihomoravský a Zlínský 8 8 100,0 %
Moravskoslezský a Olomoucký 11 7 63,6 %
Celkem 113 93 82,3 %

 

Zjištěná porušení právních předpisů

Nejčastěji bylo při kontrolách zjišťováno porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí ( 20), zjistili inspektoři v celkem 65 případech. Jednalo se buď přímo o neoznámení konání organizované akce, o uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v oznámení nebo o nedodržení zákonem stanovené lhůty pro oznámení akce, a to nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním
  • v souvislosti s oznámením o konání organizovaných akcí České obchodní inspekci bylo zjištěno, že nebyly spotřebitelům v pozvání k účasti na organizované akci poskytnuty zákonem stanovené náležitosti ( 20a) v 58 případech
  • při kontrolách dodržování nové právní úpravy, platné od 28. 12. 2015, která zakazuje prodávajícím během prodejní předváděcí akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy v rámci organizované akce požadovat či přijímat plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby ( 20b), bylo toto porušení zjištěno v 7 případech
  • použití některé z forem nekalých obchodních praktik (§§ 4, 5, 5a a 5b) bylo zjištěno ve 32 případech. Nejčastěji se jednalo o klamání spotřebitelů tím, že prodávající například uváděli ve smlouvách nepravdivý údaj o tom, že smlouvy či závazné objednávky jsou uzavírány v obchodních prostorách prodávajícího, případně opomněli uvést důležitý údaj týkající se práva spotřebitele na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, nebo dokonce zvali spotřebitele na konání organizované akce jménem jiné známé společnosti. V jednom případě bylo zjištěno použití agresívní obchodní praktiky, a to vytváření dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli pro získání výhry nebo výhody musel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje. V tomto případě měly být výhrou, podmíněnou nákupem nabízených výrobků, platební poukázky v hodnotě kolem 100 000 Kč, které však žádný spotřebitel nezískal
  • ostatní ustanovení zákona byla porušena v zanedbatelném rozsahu.

Porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI bylo prokázáno ve 23 případech.

 

Uložená opatření a sankce

V 1. čtvrtletí 2016 uložila Česká obchodní inspekce pravomocně na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů celkem 36 pokut v souhrnné výši 4 786 000 Kč. Další desítky správních řízení stále probíhají. Nejvyšší pokuta 2 mil. Kč byla ve sledovaném období uložena společnosti Astena group s.r.o., která na několika předváděcích akcích vytvářela klamný dojem, kdy pro získání výhody v podobě obdržení finanční hotovosti uvedené na tzv. „dárkovém poukazu“ musí spotřebitel vynaložit určité finanční prostředky (nejčastěji částku 5000 Kč) nad rámec uzavřené kupní smlouvy, čímž porušila zákaz používání nekalých obchodních praktik, konkrétně používání agresivní obchodní praktiky a dále za to, že v několika uzavřených kupních smlouvách řádně neinformovala spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace).

Ve sledovaném období byl pro opakované závažné porušování právních povinností předán příslušnému živnostenskému úřadu 1 podnět na odebrání živnostenského oprávnění. Další živnostenský úřad byl informován i v případě, kdy bylo zjištěno, že společnost pokračuje v podnikání, přestože jí k této činnosti bylo živnostenské oprávnění odebráno.

 

Závěr

Výsledky kontrol provedených v souvislosti s předváděcími akcemi potvrdily, že na trhu stále působí společnosti, které si na klamání seniorů a porušování příslušné legislativy postavily svůj podnikatelský plán.  V současnosti souvisí toto klamání především s obcházením zákazu přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy.  Proto je třeba v kontrolách předváděcích prodejních akcí pokračovat.

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient