Společnost Joy Global kupuje Komatsu za 3,7 miliardy dolarů

Společnost Joy Global oznámila uzavření smlouvy o odkoupení firmou Komatsu za 3,7 miliardy dolarů v hotovosti

Tato akvizice přinese akcionářům firmy Joy Global zvýšení odměn vyplácených na akcii

Společnost Komatsu se zavázala usilovat o dlouhodobý růst Joy Global, která bude fungovat jako samostatná dceřiná společnost Komatsu

Joy Global Inc. (index NYSE: JOY) (dále jen “Joy Global”), světová jednička v oblasti řešení pro těžební průmysl, dnes oznámila, že správní rada společnosti jednomyslně schválila smlouvu o sloučení společností, na jejímž základě společnost Komatsu America Corp., dceřiná firma společnosti Komatsu Ltd. (index TYO: 6301) (dále jen “Komatsu”), koupí Joy Global za částku kolem 3,7 miliardy dolarů v hotovosti, včetně nesplacených závazků Joy Global. Na základě ustanovení této smlouvy získají akcionáři Joy Global odměnu ve výši 28,3 dolarů na akcii, která bude vyplacena v hotovosti. To představuje příplatek ve výši 48% k průměrné hodnotě kmenových akcií společnosti na základě ceny, za kterou byly tyto akcie obchodovány za posledních 90 dní, respektive příplatek ve výši 41% k průměrné hodnotě kmenových akcií Joy Global, za posledních 60 dní obchodování. Tyto údaje jsou uvedeny za období před 21. červencem 2016.

Společnost Komatsu hodlá Joy Global provozovat jako svou samostatnou dceřinou firmu a využít sílu jejích značek. Optimální zákaznická podpora a organizace bude zajišťována z centrály Joy Global v Milwaukee ve státě Wisconsin.

Výrobky a služby firem Komatsu a Joy Global se z velké části vhodně doplňují a sloučení obou společností tak přinese zákazníkům další výhody v oblasti bezpečnosti, produktivity a snížení provozních nákladů. Komatsu chce využít špičkových technologií obou firem k dalšímu vylepšení svých produktů a služeb tak, aby se dále zvýšila bezpečnost a produktivita těžebního průmyslu. Obě firmy navíc uplatňují vzájemně se doplňující strategie a využívají model integrovaného prodeje výrobků a služeb.

“Jedná se o velmi výhodnou transakci, která našim akcionářům přináší nejen významný finanční přínos, ale je prospěšná i pro naše zákazníky a zaměstnance,”řekl Ted Doheny, prezident a generální ředitel Joy Global. “Věříme, že se jedná o správné partnerství, které nám umožní lépe uspokojovat měnící se potřeby našich zákazníků a přinese nám další možnosti jak ještě více rozšířit naše špičkové technologie a výrobky do těžebního průmyslu. Správní rada společnosti při svém rozhodování posuzovala i složité podmínky na trhu, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přetrvávat. Těžební průmysl podléhá cyklickým výkyvům vyplývajícím z nadměrných zásob komodit a snížené poptávky koncových zákazníků, což většině výrobců způsobuje výpadky tržeb. Situace se tak stává stále složitější. Navíc dochází také ke strukturálním změnám v uhelném průmyslu, a to jak v USA, tak v Číně.“

“Naše společnosti sdílí stejnou kulturu a hodnoty,” dodává Doheny a pokračuje:“Očekáváme, že většina ze zaměstnanců společnosti Joy Global získá skvělé pracovní příležitosti v ještě větší a diverzifikovanější firmě. Jménem správní rady a manažerského týmu společnosti Joy Global bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům za jejich skvělou práci a úsilí, které věnují řešení těch nejzávažnějších problémů těžebního průmyslu.”

Další podmínky nutné k uzavření transakce

Celá transakce podléhá standardním podmínkám, které se na uzavírání podobných transakcí vztahují, včetně schválení ze strany akcionářů firmy Joy Global, proběhnutí nebo ukončení zákonem stanovené čekací lhůty ve smyslu novely amerického protikartelového zákona U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act a musí jí také schválit příslušné státní orgány. Očekává se, že transakce by mohla být uzavřena do poloviny roku 2017.

Transakce nepodléhá žádným dalším finančním podmínkám. Celková aktiva firmy Komatsu činí 2 614 miliardy jenů (25 miliard dolarů) a celkové vlastní jmění společnosti Komatsu pak k 31. březnu 2016 bylo 1 517 miliardy jenů (14 miliard dolarů). Firma má úvěrová rating A od agentury S&P a A2 od agentury Moody’s.

Poradci

Finančním poradcem společnosti Joy Global pro tuto transakci je firma Goldman, Sachs & Co. a právním poradcem společnosti Joy Global je firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Firma Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. je finančním poradcem společnosti Komatsu pro tuto transakci a právním poradcem jsou pak společnosti Arnold & Porter LLP a Nagashima Ohno & Tsunematsu.

O společnosti Joy Global Inc.

Joy Global je světová jednička v oblasti moderních systémů, zařízení, vybavení a služeb pro globální těžební průmysl. Společnost své výrobky prodává pod značkami P&H, Joy a Montabert a patří mezi významné dodavatele firem zabývajících se výrobou energie, těžbou kamene a průmyslových kovů. Společnost Joy Global sídlí v Milwaukee, ve státě Wisconsin (USA) a zaměstnává 12 tisíc zaměstnanců ve 20 zemích. Další informace najdete na webových stránkách www.joyglobal.com.

O společnosti Komatsu Ltd.

Firma Komatsu Ltd. byla založena v roce 1921 a poskytuje rozsáhlé portfolio průmyslových výrobků a služeb. Kromě toho, že je firma světovou jedničkou v oblasti těžebních a stavebních strojů, zabývá se také dalšími obory, jako jsou například výroba průmyslových strojů a vozidel, výrobou a prodejem logistických technologií, elektroniky, apod. Společnost sídlí v japonském Tokiu a zaměstnává na celém světě více než 47 tisíc zaměstnanců. Další informace najdete na webových stránkáchwww.komatsu.com.

Kde získat další informace

Společnost Joy Global hodlá v souvislosti s touto transakcí předložit Komisi pro cenné papíry (SEC) také prohlášení o plné moci pro zastupování při prodeji akcií. Konečná verze prohlášení o plné moci bude zaslána nebo předána akcionářům firmy Joy Global a bude obsahovat důležité informace o této transakci. DOPORUČUJEME INVESTORŮM A AKCIONÁŘŮM ABY SI CELÉ PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI PRO ZASTUPOVÁNÍ PŘI PRODEJI AKCIÍ PŘEČETLI, STEJNĚ JAKO VŠECHNY OSTATNÍ DOKUMENTY, KTERÉ BUDEME KOMISI PRO CENNÉ PAPÍRY (SEC) PŘEDKLÁDAT. Investoři a akcionáři si mohou kopii tohoto prohlášení o plné moci a další související dokumenty stáhnout z webových stránek Komise pro cenné papíry (SEC) www.sec.gov. Stažení bude možné, jakmile budou tyto dokumenty k dispozici.

Další informace ohledně účastníků transakce

Společnost Joy Global, její ředitelé a zástupci mohou být v souvislosti s uvažovanou transakcí považováni za účastníky této transakce, kteří si od akcionářů a investorů mohou žádat vystavení plné moci k zastupování při této transakci. Informace o těchto ředitelích a oprávněných zástupcích firmy Joy Global najdete v žádosti o udělení plné moci, která je součástí pozvánky na valnou hromadu akcionářů společnosti Joy Global pro rok 2016. Tyto informace také můžete najít v nejnovější výroční zprávě společnosti Joy Global, kterou firma podala Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K. Výše uvedené dokumenty si můžete zdarma vyžádat na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) www.sec.gov. Další informace ohledně zájmů a pověření jednotlivých účastníků transakce najdete v prohlášení o plné moci, které firma Joy Global hodlá podat Komisi pro cenné papíry (SEC).

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení o společnostech Joy Global, Komatsu Ltd. a Komatsu America Corp. a také o zamýšlené transakci. Za výhledová prohlášení se považují všechna prohlášení, která nemají charakter historických fakt. V textu je lze identifikovat tak, že bývají uvozena slovy jako “očekáváme”, “věříme”, “předpokládáme”, “budeme”, “možná”, “mělo by”, “plánujeme”, “cíle”, “plány”, “předběžně”, “odhadujeme”, apod., a to včetně záporů od výše uvedených slov. Výhledová prohlášení se týkají strategie, finančního plánování, řízení a odhadů (včetně odhadů založených na předpokladech), dále pak informace o plánech, cílech, očekáváních či důsledcích zamýšlené transakce a prohlášení týkající se budoucího výkonu, provozu, služeb či produktů firmy Joy Global a jejích dceřiných a sesterských společností.

Společnost Joy Global upozorňuje čtenáře, aby těmto výhledovým prohlášením nepřikládali příliš velkou váhu. Tato výhledová prohlášení totiž podléhají řadě rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky a vývoj budou podstatně lišit od informací a předpokladů uváděných ve výhledových prohlášeních.

Mezi rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy Joy Global budou lišit od informací uváděných ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: odmítnutí navrhované transakce akcionáři společnosti Joy Global; možnost, že nebudou splněny další podmínky potřebné pro uzavření transakce nebo že transakce nebude schválena či bude zrušena, včetně možnosti, že tuto transakci neschválí, odmítnou či zdrží oprávněné státní orgány či úřady; zdržení při dokončování transakce nebo možnost jejího neuskutečnění; možnost, že si státní úřady a orgány státního dozoru budou pro schválení transakce klást další podmínky; vznik okolností, které mohou vést ke zrušení zamýšlené transakce a smlouvy o sloučení společností; rizika vyplývající ze sporů s akcionáři v souvislosti s touto transakcí, což může vést ke zdržení této transakce nebo ke vzniku významných nákladů na právní zastupování při těchto sporech, včetně nákladů na případnou výplatu přiznaného odškodnění; rizika související s uplatněním, využitím a načasováním synergického efektu za účelem snižování nákladů společnosti; rizika související s možností narušení hladkého průběhu této transakce společností Joy Global a jejím vedením, rizika související s tím, zda si společnost Joy Global po oznámení transakce dokáže udržet své klíčové zaměstnance a vztahy se svými zákazníky, dodavateli a třetími subjekty; kolísání cen komodit a jejich dostupnost, globální ekonomická situace a podmínky na finančních a kapitálových trzích po celém světě; rizika související s tržbami na zahraničních trzích; rizika související s přerušením, poškozením nebo napadením informačních systémů firmy Joy Global a rizika vyplývající z právního a regulatorního rámce.

Podrobněji jsou tato rizika, včetně dalších rizik ovlivňujících podnikání firmy Joy Global, popsána ve výroční zprávě firmy Joy Global za daňový rok končící 30. říjnem 2015, který firma podává Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 10-K, respektive ve čtvrtletních zprávách firmy Joy Global, které podáváme na formuláři 10-Q. Navíc budou tyto informace uvedeny také v dalších dokumentech, které firma Joy Global předloží Komisi pro cenné papíry (SEC) po datu vydání této tiskové zprávy. Společnost Joy Global nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci či změny výhledových prohlášeních, na základě okolností vzniklých po datu vydání této tiskové zprávy.

Přečtěte si původní zdrojovou verzi této zprávy na webových stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160721005442/en/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient