V tržnici ASIA BAZAR Hatě za objevené padělky nabízen úplatek, ale i facka

Při mimořádné kontrolní akci v pondělí 15. srpna v tržnici na Hatích, zaměřené na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále na prodej, nabídku a skladování zboží porušující některá práva duševního vlastnictví bylo zkontrolováno 20 stánků. Inspektoři ČOI zajistili 483 kusů padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie v celkové hodnotě 3 259 450 korun. Během kontroly došlo k nabízení úplatku ze strany prodejce a k fyzickému napadení inspektorky ČOI. Ředitel inspektorátu, Mgr. Karel Havlíček ke kontrolní akci uvádí: „Vzhledem k rozsahu porušení zákona budou kontroly tržnice ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány pokračovat.“

 

V pondělí 15. srpna 2016 byla provedena mimořádná kontrola tržnice ASIA BAZAR Hatě, kdy inspektoři ČOI  zkontrolovali 20 stánků. Celkem bylo zajištěno 483 ks padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie a celková hodnota zajištěného zboží činila 3 259 450 korun.

 

Porušení platných právních předpisů bylo zjištěno na všech kontrolovaných stáncích. Z toho zboží porušující práva duševního vlastnictví bylo zajištěno na 10 prodejních stáncích. Po vypracování odborných posudků potvrzujících zajištění padělků světových značek bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty a o propadnutí zboží. Výrobky budou následně zlikvidovány nebo předány k humanitárním účelům.

 

Dále byl při kontrolách stánků zjištěn prodej textilních výrobků bez řádného označení – složení materiálu na výrobcích bylo uvedeno v cizím jazyce (2 stánky), výrobky nebyly označeny výrobcem, dovozcem, popřípadě dodavatelem (5 stánků). Na 14 stáncích nebyl spotřebitel seznámen s cenou nabízených výrobků. V jednom případě prodávající řádně neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu jejich použití a údržby a v jednom případě prodávající ani na opakovanou žádost nevydal doklad o zakoupení výrobku. Na dvou stáncích byl zjištěn prodej hraček bez řádného označení dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušných nařízení vlády. Při jedné kontrole bylo zjištěno porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, kdy byl zjištěn prodej zapalovačů přitažlivých svým vzhledem pro děti.

 

Ve spolupráci s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu byla provedena kontrola toho, zda nabízená radiová zařízení (autíčka na dálkové ovládání) využívají k přenosu signálu povolené kmitočtové pásmo. Pracovníci ČTÚ s měřícím vozem vybaveným spektrálním analyzátorem PR 100, Rohde&Schwarz měřili vysílací kmitočty hraček, kdy provedeným měřením zjistili, že většina prodávaných hraček přijímá a vysílá signál mimo povolené kmitočtové pásmo. Vzhledem k závažnosti zjištění bude spolupráce České obchodní inspekce a Českého telekomunikačního úřadu při kontrole radiových zařízení nadále pokračovat.

 

Během kontrolní akce došlo ze strany obchodníků k pokusu o podplacení pracovníka České obchodní inspekce a k fyzickému napadení inspektorky ČOI. Oba incidenty byly ihned nahlášeny Policii ČR, která je nyní prošetřuje.

 

Akce se zúčastnilo 20 pracovníků České obchodní inspekce, příslušníci Celní správy a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu. Bylo zjištěno celkem 36 porušení zákonných povinností u kontrolovaných subjektů.

 

Přehled porušení

*ZOS – Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

14x      §12 ZOS* – prodejce neseznámil spotřebitele s cenou

10x      §8 ZOS – prodejce porušil zákaz prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví

5x        §10 ZOS – na výrobcích chybělo označení o výrobci, dovozci či dodavateli případně o materiálovém složení výrobku

2x        §13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb. – výrobky nebyly opatřeny stanoveným označením

2x        Nařízení EP a Rady č. 1007/2011 o značení textilních vláken

1x        §16 odst. 1 ZOS – prodejce nevydal spotřebiteli na vyžádání doklad o zakoupení výrobku

1x        §9 ZOS            – prodejce porušil informační povinnost

1x        § 4 odst. 4 zák. č. 102/2001 Sb. – prodej zboží, které nesplňuje požadavky na obecnou bezpečnost

 

Ve dvou případech byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 4000 Kč a 5000 Kč. V ostatních případech bude zahájeno správní řízení. Vzhledem k vysoké míře porušení zákonných opatření budou tyto kontroly nadále pokračovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient