Spotřebitelské úvěry stále s nedostatky

Spotřebitelské úvěry stále s nedostatky

I v prvním čtvrtletí roku 2016 inspektoři České obchodní inspekce věnovali pozornost kontrolám dodržování povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Z celkového počtu 56 provedených kontrol zjistili porušení obecně závazných předpisů ve 34 případech, což představuje téměř 61 %, a porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjistili v 15 případech, tedy u více než čtvrtiny kontrolovaných subjektů (27 %). Uloženo bylo celkem 36 pokut v celkové výši 495 500 korun, z toho za porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru 14 pokut v hodnotě 273 000 korun. „K nejčastějším nedostatkům trvale patří porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Vzhledem k četným nedostatkům budou i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou ze sledovaných oblastí dozoru,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 bylo v rámci kontrolní akce, zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 56 kontrol. Ve 39 případech byly kontrolovány právnické osoby a v 17 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 42 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a 14 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru.

 

Kontroly spotřebitelského úvěru – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Celkem 145/2010 *) celkem  145/2010 *)
Středočeský a Hl. město Praha 4 4 3 100 % 75 %
Jihočeský a Vysočina 8 3 2 37,5 % 25 %
Plzeňský a Karlovarský 6 5 1 83,3 % 16,7 %
Ústecký a Liberecký 11 2 1 18,2 % 9,1 %
Královéhradecký a Pardubický 10 10 0 100 % 0 %
Jihomoravský a Zlínský 11 4 4 36,4 % 36,4 %
Moravskoslezský a Olomoucký 6 6 4 100 % 66,7 %
Celkem 56 34 15 60,7 % 26,8 %

 *) porušení zák. č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že 34 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 60,7 % z celkového počtu 56 kontrol. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, v platném znění, bylo zjištěno při 15 kontrolách, tedy ve 26, 8 % z celkového počtu kontrol.

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Porušení zákona č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru:

  • nejčastěji docházelo k porušení, kdy zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1), porušení tohoto ustanovení bylo zjištěno v 8 případech
  • ve 4 případech bylo zjištěno porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4)
  • ve 4 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení týkající se chybného uvedení některých náležitostí ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr nebo jejich úplné absence (§ 6 odst. 1, příloha 3)
  • ve 3 případech věřitelé před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr neposoudili s odbornou péčí schopnost spotřebitele tento úvěr splácet (porušení § 9 odst. 1)
  • ve 3 případech bylo zjištěno porušení ustanovení, kdy zprostředkovatelé požadovali za zprostředkovatelskou činnost zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozuměli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku své zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které oslovili (§ 17 odst. 2)
  • v 1 případu bylo kvalifikováno porušení ustanovení vztahující se k poskytování předsmluvních informací (§ 5 odst. 1)

Další porušení obecně závazných právních předpisů:

  • nejčastěji, a to ve 24 případech, bylo kvalifikováno porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik (ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1,2 a §5a odst. 1 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele), kdy například kontrolované osoby na svých webových stránkách uváděly nepravdivé informace o postupu uplatnění práva spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy
  • porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 5 případech
  • v 1 případu bylo zjištěno porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 bylo pravomocně uloženo za porušení zákona o spotřebitelském úvěru 14 pokut v celkové výši 273 000 korun; za porušení zákona o ochraně spotřebitele 20 pokut ve výši 201 000 korun. Za porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, byla uložena 1 pokuta ve výši 20 000 korun a 1 pokuta za porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve výši 1000 korun.

Výsledky kontrol potvrdily, že i v 1. čtvrtletí roku 2016 přetrvávají nedostatky při plnění povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a proto je i nadále nutné v kontrolní činnosti pokračovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient